• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Харманлийска река

Харманлийска река Област: Хасково
Площ: 4889,00 ха
Собственост: държавна собственост - 11%; общинска собственост - 66%; частна собственост - 23%;

Описание:
Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от град Харманли. На север граничи с главен път Е80 , на запад със селата Брягово и Родопи. Южната граница преминава над село Остър камък, а на изток е град Харманли. В тази си част реката формира дълбоко дефиле с вертикални скални стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци. Горите са смесени предимно от цер /Quercus cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/ с участие на средиземноморски елементи. Откритите пространства са обрасли с ксеротермни тревни съобщества и ефемерни видове. Пасищата са частично обрасли с драка /Paliurus spina-cristi/ и единични дървата. Част от мястото бе обхванато от пожари през последните години, което доведе до промяна в състоянието на дъбовите гори. В момента се протича процес на възстановяване на горите, като те имат издънков характер и се формират значителни територии с храсталачни местообитания. По поречието на Хармалийска река крайречната растителност е представена от върба /Salix spp./, бряст /Fraxinus excelsior/ и елша /Alnus glutinosa/.

Птици:
В района на Харамнлийска река са установени 149 вида птици, от които 28 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 45 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 41 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на Харманлийска река е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и дебелоклюната чучулига /Melanocorhypha calandra/, които гнездят тук в значими количества. Късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/ също има представителна гнездова популация тук.

Заплахи:
Районът на Харманлийска река се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горско-стопански дейности. Той е чувствителен към интензификацията на земеделието и горското стопанство, както и към промяната на земеделските практики. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия, както и разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците (дебелоклюна чучулига, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, сива овесарка /Miliaria calandra/) и лалугера /Spermophilus citellus/, който се явява основна храна за грабливите птици. Сухите пасища и ливади са особено уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии биват опожарявани. Горите заемат сравнително малки територии, разпръснати сред откритите пространства и около реката. Незаконната сеч и събирането на дърва за огрев влошават качеството на горските местообиатния. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. Инвестиционен проект за изграждане на голяма водно електрическа централа на Харманлийска река, ще доведе до разрушаване на местообитанията в близост до реката. Източната част на мястото граничи с голям градски парк на Харманли, който е силно урбанизиран и активно ползван. Това води до безпокойство на птиците в тази част на мястото.

Законова защита:
По-малко от 1% от територията на мястото е поставена под защита съгласно националното природозащитно законодателство. Най-голямата защитена територия тук е “Дефилето”, обявено през 1973 г. с цел опазване на характерен ландшафт. Има още две природни забележителности, обявени през 1966 г. за опазване на водопади. През 2005 бе изготвено предложение и през 2006 проведена комисия за неколкократно разширение на защитената местност „Дефилето”, което ще обхване най-запазените природни местообитания по долината на Харманлийска река. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.