• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Язовир Жребчево

Язовир Жребчево Област: Сливен, Стара Загора
Площ: 2473,00 ха
Собственост: държавна собственост - 99.8%; общинска собственост - 0.2%

Описание:
Язовир Жребчево се намира в Южна България, на река Тунджа в подбалканското поле южно от град Твърдица. В границите на мястото попадат водното тяло на язовира с дължина около 14 км. и прилежащите заливни територии, както и рибарници Николаево, разположени на северозапад. На север граничи с автомагистрала Хемус, а на юг с хълмовете на Сърнена Средна гора. От изток е възвишението Межденик, а от запад пътя Нова Загора-Велико Търново. Язовирът се използва основно за напояване, но и като място за отдих и спорт. Северната му част е по-плитка с полегати брегове и плитчини с водлюбива растителност. На юг и изток е заобиколен от гористи хълмове.

Птици:
Язовир Жребчево е влажна зона с международно значение за зимуващи водолюбиви птици, където всяка година се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 33 вида. В язовира и рибарниците са установени 77 вида птици, основно зимуващи в райнона, от които 23 вида с авключени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 5 вида, в SPEC3 - 18 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 20 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 16 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът заедно с рибарниците са от международно значение за зимуващите тук зимно бърне /Anas crecca/, зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, голяма белочела гъска /Anser albifrons/ и голямата бяла чапла /Egretta alba/. Тук е едно от няколкото места в България, където застрашената от изчезване в света червеногуша гъска /Branta ruficollis/ зимува във вътрешността на страната далеч от черноморското крайбрежие. Редовно през зимата в района се задържа и морския орел /Haliaeetus albicilla/. През гнездовия период мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/.

Заплахи:
Язовир Жребчево е в близост до населени места и достъпа на хора е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват във водата. Другият основен проблем е бракониерството на защитени видове, лова извън разрешените ловни дни и с непозволени средства. Язовирът се ползва активно за риболов. Внасянето на неприсъщи видове риби в язовира води до промяна на хранителната база на птиците. Промяната в управленските практики на рибарниците, включително пресушаването на част от басейните през дълги периоди от време има отрицателно въздействие върху водните местообитания. Налице са конфикти между интересите на рибопоризводителите и рибоядните птици.

Законова защита:
Язовир Жребчево няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.