• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Шабленски езерен комплекс

Шабленски езерен комплекс Област: Добрич
Площ: 3195,44 ха
Собственост: държавна собственост - 38%; общинска собственост - 14%; частна собственост - 48%;

Описание:
Комплексът включва Шабленското езеро и Шабленската тузла, разположени върху сарматски варовици в Североизточна България, на 5 км североизточно от град Шабла. С името Шабленско езеро се обединяват две близкостоящи крайбрежни лиманни езера - Шабленско и Езерецко, свързани помежду си с изкуствено прокопан канал. На изток езерото е отделено от морето с 30-50 м пясъчна ивица. Езерото е в границите на правителствената резиденция. Шабленската тузла е полусолена лагуна, разположена на 1,5 км югоизточно от езерото и отделена от морето с високи дюни. Бреговете на езерото са обрасли с обширни масиви главно от тръстика /Phragmites australis/ с участие на теснолистен /Typha angustifolia/ и широколистен папур /Typha latifolia/, брегова острица /Carex riparia/ и др. Тръстиковите масиви представляват основното местообитание в комплекса. Значителни по размери са и откритите водни площи. Захранването на езерото става изключително от подземни води. В района на сградите на правителствената резиденция има изкуствени насаждения от парков тип - миризлива върба /Eleagnus angustifolia/, люляк /Syringa vulgaris/, птиче грозде /Ligustrum vulgare/, смрадлика /Cotinus coggygria/, обикновен глог /Crataegus monogyna/). Северно от Шабленското езеро се намират неголеми изкуствени насаждения от бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и американския ясен /Fraxinus americana/, а от юг - тополови култури. В Шабленската тузла преобладава откритата водна площ, като водолюбивата растителност заема сравнително тясна ивица покрай брега. Важно местообитание са и обраслите с псамофитна растителност дюни и пясъчен плаж.

Птици:
На територията на Шабленския езерен комплекс са установени 260 вида, от които 70 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 111 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 13 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 26 вида, в SPEC3 - 72 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 90 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 86 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕСЕС. Комплексът има стратегическо значение за световно застрашената червеногуша гъска /Branta ruficollis/ през зимата, като заедно с Дуранкулашкото езеро приемат почти цялата й световна популация. През този сезон тук се наблюдават също големи концентрации на голямата белочела гъска /Anser albifrons/ и единични екземпляри световно застрашената малка белочела гъска /A. erythropus/. Този факт определя мястото като едно от най-важните зимовища на тези видове гъски в света. Езерото е едно от местата в страната със значителни струпвания на поен лебед /Cygnus cygnus/ и зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/ през зимата. Езерният комплекс е важна миграционна станция за щъркелоподобните /Ciconiiformes/, гъскоподобните /Anseriformes/ и дъждосвирцоподобните /Charadriiformes/ птици. През есенно-зимния сезон тук се наблюдават редица световно застрашени видове, като къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска, белооката /A. nyroca/, тръноопашатата /Oxyura leucocephala/ потапница и големия креслив орел /Aquila clanga/. Малкият корморан образува значителни струпвания както по време на миграция, така и през зимата. В комплекса гнездят два световно застрашени вида - белооката потапница /Aythya nyroca/ и ливадният дърдавец /Crex crex/. В значителни количества се размножават редица други редки и застрашени от изчезване птици, като морският дъждосвирец /Charadrius alexandrinus/ и черночелата сврачка /Lanius minor/. Езерото е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук морски дъждосвирец, кафявокрил огърличник /Glareola pratincola/, кокилобегач /Himantopus himantopus/, белочела рибарка /Sterna albifrons/ и вечерна ветрушка /Falco vespertinus/.

Заплахи:
Цялата територия на езерата Шабла и Езерец заедно с прилежащата пясъчна ивица и гористи части са включени в правителствена резиденция. Риболова е разрешен само на ограничена част от територията. В резиденцията се извършват спортно-развлекателни дейности. Подпочвените води се използват интензивно за питейни нужди и напояване на земеделските земи. В пасищата около езерото се осъществява паша на кози, овце и крави. В района се извършва интензивен лов на водолюбиви птици, в по-малка степен горско-стопански дейности и отдих. Шабленския езерен комплекс е силно чувствителен към всички дейности, които оказват влияние на водния режим и на качеството на водите във влажните зони. Настоящтото водочерпене от повърхностните и подпочвените води за питейни нужди и напояване е безконтролно и несъобразено с оптималното водно ниво на езерата. Самите езера са замърсени с биогенни елементи (амониеви соли, нитрити, нитрати и фосфати) и органична материя като резултат от интензивното земеделия и животновъдство в района. До края на 80-те години в близост до езерото Шабла е работила кравеферма без оперираща пречиствателна система, която е имала значителен принос към биогенното и ораничното замърсяване на езерото. Сметището на град Шабла е разположено в границите на мястото, във водосборните басейни на езерата Шабла и Езерец, което допринася за допълнително замърсяване на езерото с биогенни елементи и токсични материали. Замърсяванет ос биогенни елементи е основнат апричина за нарастващия процес на еутрофикация и промяна в равновесието на водните екосистеми. Все още съществуват чести нарушения на ловното и природозащитното законодателство от бракониери, както и мащабен незаконен лов с мрежи в езерото Шабла и особено в Езерец. Изкуственото отглеждане на култивиран шаран е ограничаващ фактор за оцеляването на дивата популация на вида. Неконтролираната паша на домашни животни в и около влажните зони води до влошаване и разрушаване на местообитания като влажните ливади и блатата. Други човешки дейности, които влияят отрицателно на качеството на ценните местообитания са незаконния добив на пясък от дюните при Шабленската тузла, както и замърсяването на цялата територия с отпадъци; военните учения и безконтролното двежине на военна техника в района, поради близостта на военен полигон до Шабленската тузла. Много от дейностите в резиденцията (отдих, риболов, косене, залесяване, стрелби) са несъвместими с екологичните изисквания и природозащитния статут на езерния комплекс. През последното десетилетие се наблюдава експанзия на американския ясен /Fraxinus americana/ в крайбрежната растителност на Езерецкото езеро. Практикува се изкуствено залесяване с Eleagnus angustifolia и други екзотични видове. В последните години езерния комплекс е силно застрашен от планове за развитието на нови обекти за отдихи туризъм, както и изграждане на ветроенергийни паркове. Интензивното развитие на туризма, свързано с изграждането на нови хотели ще доведе до влошаване на качествата и дори унищожаване на ценни местообитания, както и значителен антропогенен натиск и безпокойство на птиците, които са много по високо от прага на поносимост на влажната зона. Ветроенергийните паркове ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните популации.

Законова защита:
Шабленското езеро е обявено за защитена територия през 1979 г. за опазване на ловна и рибна фауна и на застрашени видове водолюбиви птици. Тя покрива около 16% от територията на комплекса. В рамките на Българо-Швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие в периода 1995-1997 г. е разработен план за управление а през 1999-2000 г. – актуализиран. Понастоящем планът за управление е в процедура на официално приемане от Министерството на околната среда и водите. През 1995 г. Шабленското езеро е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската Конвенция. През 1989 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. е определена за КОРИНЕ място, поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.