• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Ятата

Област: Варна
Площ: 144,38 ха
Собственост: държавна собственост - 73%; общинска собственост - 25%; частна собственост - 2%;

Описание:
Изкуствен водоем с водолюбива растителност, разположен на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, непосредствено до град Белослав. Към мястото се отнасят и заобикалящите го пасища, възвишения с ниски скални венци и малка долина в южната му част. Мястото представлява мозайка от разнообразни местообитания, като най-характерни са заблатените територии. Те са образувани в резултат главно на постоянното заустване на водите от пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) - Белослав, разположена в съседство. Тази своеобразна влажна зона заема около 1/3 от площта на обекта, като е разделена от дига на две части - южна сладководна и северна, соленоводна. Бреговете на сладководния водоем са обрасли с водолюбива растителност с преобладаване на тръстика /Phragmites australis/ и широколистен папур /Typha latifolia/. Неголеми по площ територии около соленоводния басейн са покрити със солянка /Salicornia sp./ и друга халофитна растителност. Западно и северно от водоема се простират открити площи обрасли с мезоксеротермна тревна растителност, представена основно от луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium pеrenne/ и др. (Бондев, 1991). Склоновете на възвишенията от изток са покрити с издънкови гори от цер /Quercus cerris/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и полски бряст /Ulmus minor/. Малка долина с тревна и храстова растителност, неголеми скални венци и изоставена пясъчна карирера допълват разнообразието от местообитания.

Птици:
Макар и с малка площ Ятата се отличава с богато видово разнообразие от птици през всички сезони. На територията му са установени 208 вида птици, от които 62 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 89 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 62 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 71 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 62 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Ятата е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук кокилобегач /Himantopus himantopus/ малък воден бик /Ixobrychus minutus/. Мястото е от голямо значение и за гнезденето на червения ангъч /Tadorna ferruginea/. Саблеклюнът /Recurvirostra avosetta/ също гнезди в Ятата, макар и в малки количества. По време на миграция могат да се наблюдават три световно застрашени вида - малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/, белооката потапница /Aythya nyroca/, както и блестящият ибис /Plegadis falcinellus/ и бялата лопатарка /Platalea leucorodia/. Ятата е място от световно значение за нощувка на малкия корморан. Ежегодно по време на миграция над мястото прелитат ята бели и черни щъркели и различни видове грабливи птици. То е важно зимовище за голям брой водолюбиви птици, като малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, пойният лебед /Cygnus cygnus/ и немият лебед /C. olor/ образуват значителни струпвания. През зимния период червеногушата гъска /Branta ruficollis/ е установена да нощува във водоема.

Заплахи:
Ятата е малка територия, разположена в урбанизиран и гъсто населен район в непосредствена близост до третия по големина град в България – Варна и неговата промишлена зона. Това прави мястото уязвимо от човешките дейности засягащи самата влажна зона или обитаващите я птици. Единствения източник на вода за Ятата са пречистените отпадни води, идващи от пречиствателната станция на град Белослав. Тъй като техниката на пречиствателната станция е остаряла понякога се случват аварии и водата във влажната зона се замърсява. Няколко години общината в съседното село организира конни надбягвания в Ятата, което води до концентриране на много хора там по време на размножителния период. Тази дейност предизвиква силно безпокойство на птиците, замърсяване и утъпкване на пасищата, разположени около влажната зона. Безпокойство на птиците се причинява и от рибари и неконтролираната паша на овце и кози. Регионалните планове за развитие не вземат - предвид наличието на защитена територия “Ятата” и все още съществуват намерения за изграждане на железопътна линия през мястото. Съществуват някои инвестиционни намерения за изграждане на предприятия на част от територията.

Законова защита:
Ятата е обявена за защитена местност съгласно националното природозащитно законодателство през 1987 г. През 1989 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. е определена също и за КОРИНЕ място, поради европейското и значение за опазването на застрашени птици.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.