• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Хърсовска река

Хърсовска река Област: Добрич, Силистра
Площ: 35428,63 ха
Собственост: държавна собственост - 54%; общинска собственост - 13%; частна собственост - 33%;

Описание:
Скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от град Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от село Попрусаново до село Средище. Мястото представлява суха речна долина, където водите се губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер /Quercus cerris/, на места примесени с граница /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/. Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър /Carpinus betulus/ и полски клен /Acer campestre/, а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър /Carpinus orientalis/, както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). Долината е сравнително права, но при село Кутловица образува много завои. На много места по суходолието има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60-70 м височина. Около суходолията са разположени селскостопански площи.

Птици:
В района на Хърсковска река досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената кнога на България (1985). От срещащите се видове 47 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 e включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 30 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Суходолието на Хърсовска река е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч /Tadorna ferruginea/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, черната каня /Milvus migrans/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/ и белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, където тези видове гнездят в значителни количества. По Хърсовска река са се срещат представителни гнездови популации и група от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската овесарка /Emberiza hortulana/, синявицата /Coracias garrulus/, горската чучулига /Lullula arborea/, полската бъбрица /Anthus campestris/, червеногърбата сврачка /Lanius collurio/ и челночелата сврачка /Lanius minor/. В района преди много години са гнездили белоглавият лешояд /Gyps fulvus/ и скалният орел /Aquila chrysaetos/. Реещите се птици използват суходолието на Хърсовска река като миграционен коридор – част от западно-черноморския прелетен път Via Pontica. Независимо че не са правеницялостни проучвания на миграционните потоци в района, е установено че от тук прелитат ята бели щъркели /Ciconia ciconia/, а също и грабливи птици, включително световно застрашеният степен блатар /Circus macrourus/.

Заплахи:
Хърсовска река е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други територии поддържащи подобни местообитания, с изключение на ОВМ “Лудогорие”. Поради наличие на селища по границите на мястото достъпа до определени части от него е силно улеснен. Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези гнездящи по скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, както и туристически дейности през гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. В района се все още съществува като практика отстрелването на грабливи птици и сови за трофеи или под предлог че са вредни, както и вземането на млади птици от гнездата им. Сечите в горите, включително голите сечи, както и горските пожари влошават качеството на горските местообитания и безпокоят птиците по време на гнездовия период. Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние върху птиците и тяхната хранителна база.

Законова защита:
Хърсовска река няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. 80% от територията е определена за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.