• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Язовир Малко Шарково

Язовир Малко Шарково Област: Ямбол
Площ: 1329,02 ха
Собственост: държавна собственост - 29%; общинска собственост - 19%; частна собственост - 52%;

Описание:
Язовир, обграден е от ниски хълмове с обработваеми земи, който обикновено не замръзва през зимата. Разположен е в Странджа планина, до границата с Турция в землището на с. Малко Шарково. Язовирът е с открита водна площ, с полегати брегове и слабо обрасли с водолюбива растителност плитчини. На малка площ по бреговете му има ливади. Околните хълмове са заети с тревни съобщества и селскостопански земи, засаждани главно със зимна пшеница. На места се срещат малки горички.

Птици:
Язовир Малко Шарково е постоянно място за почивка за зимуващи водолюбиви птици. В него са установени 45 вида, от които 16 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 14 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 4 вида, в SPEC3 - 6 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 14 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 12 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът е място от международно значение като зимовище на голямата белочела гъска /Anser albifrons/, където през зимата се концентрират до 16 810 гъски (Профиров, Янков, Костадинова в НБОИ към БДЗП; Милчев, 1994). Той е с национално значение за зимуващите тук ням лебед Cygnus olor/, поен лебед /Cygnus cygnus/ и червеногуша гъска /Branta ruficollis/. В язовира има гнездова колония на нощна чапла /Nycticorax nycticorax/.

Заплахи:
Язовир Малко Шарково е разположен в близост до селище, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват във водата. Другият проблем е отстрелването на защитени видове, ловът извън разрешените ловни дни и с непозволени средства. Земеделските дейности около язовира и по-специално изполването на пестициди и изкуствени торове оказва отрицателно влияние върху качеството на водите. Поради ползването му за напояване язовирът е потенциално застрашен от периодично пресушаване.

Законова защита:
Язовир Малко Шарково няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 1998 година е определен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на зимуващи водолюбиви птици. През 1989 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.