• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Язовир Овчарица

Язовир Овчарица Област: Сливен, Стара Загора, Ямбол
Площ: 4304,45 ха
Собственост: държавна собственост - 19%; общинска собственост - 19%; частна собственост - 62%;

Описание:
Незамръзващ през зимата язовир на река Овчарица, източно от гр. Раднево. Обграден е от ниски хълмове с обработваеми земи. Непосредствено до язовирната му стена се разполага ТЕЦ-2. Към мястото се отнасят и намиращите се в съседство множество по-малки водоеми със стояща вода, утайниците на ТЕЦ-2, както и поречията на няколко малки реки. Язовирът е с открита водна площ, с полегати брегове и слабо обрасли с водолюбива растителност плитчини. Някои от съседните малки водоеми също са обрасли с крайбрежна водолюбива растителност, предимно папур /Typha spp./. Околните хълмове са заети от селскостопански земи, засаждани главно със зимна пшеница. На места в долините на вливащите се в язовира реки се среща мочурна и хигрофитна тревна растителност, ивици дървета с преобладаване на върба /Salix spp./ и по-рядко мезоксеротермна тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 1991).

Птици:
Язовир Овчарица е място от международно значение за зимуването на водолюбиви птици, като тук ежегодно се концентрират до 45799 водолюбиви птици от около 35 вида. От установените общо 87 вида птици, 22 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 6 вида, в SPEC3 - 21 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 21 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 19 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът е един от важните места в света за големия корморан /Phalacrocorax carbo/, къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/ и голямата белочела гъска /Anser albifrons/, които зимуват тук в значителни количества. Голяма част от къдроглавите пеликани са млади и неполовозрели индивиди. Като зимуващ вид, макар и рядко може да се наблюдава червеногушата гъска /Branta ruficollis/. Язовирът има важно значение на национално ниво и за черногушия гмуркач /Gavia arctica/ и за голямата бяла чапла /Egretta alba/.

Заплахи:
Язовир Овчарица е разположен в близост до селище и промишлена зона, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват във водата. Другият проблем е отстрелването на защитени видове, ловът извън разрешените ловни дни и с непозволени средства. Язовирът се ползва активно за риболов. Внасянето на неприсъщи видове в язовира води до промяна на хранителната база на птиците. Земеделските дейности около язовира и по-специално изполването на пестициди и изкуствени торове оказва отрицателно влияние върху качеството на водите.

Законова защита:
През 1997 г. язовирът е предложен за защитена територия съгласно българското законодателство поради значението си за птиците, но досега не е официално поставен под защита. През 1998 г. е обявен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици. През 1989 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.