• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Язовир Розов кладенец

Язовир Розов кладенец Област: Стара Загора
Площ: 1284,1 ха
Собственост: държавна собственост - 59%; общинска собственост - 8%; частна собственост - 33%;

Описание:
Язовир, разположен между гр. Гълъбово и с. Обручище в долината на р. Соколица, на мястото на вливането й в р. Сазлийка. Заобиколен е от ниски хълмове (100 - 130 м н.в.) и от изток и запад - от селища и голям индустриален комплекс. Северно от стената на язовира, на около километър от нея се простира по-малък водоем. Към мястото се отнася и част от андигираната плитка долина на р. Сазлийка, поради естествената й връзка с него. В язовира преобладава открита водна площ без растителност по бреговете. Водоемът северно от стената е с непостоянно водно равнище и най-често представлява суха територия с мозаично разпръснати по-малки водоеми. В тази част има насипи от инертни материали. Водите на язовира се ползват за охлаждане на близката ТЕЦ, поради което и през зимата те са със сравнително постоянна и по-висока от нормалната температура. На места по бреговете има изкуствени насаждения от черен бор /Pinus nigra/, акация /Robinia pseudoacacia/. Долината на р. Сазлийка е обрасла с типична крайречна растителност от върба /Salix spp./, топола /Populus spp./ и храсти.

Птици:
Язовир Розов кладенец и прилежащите му територии са важно място за почивка на водолюивите птици по време на миграция и през зимата, тъй като водите му не замръзват и през най-студените зимни дни. Тук са установени 142 вида птици, от които 34 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 43 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 38 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Язовирът е място от международно значение за зимуването на малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и големия корморан /Phalacrocorax carbo/. Макар и в по-малки количества през зимата са установени световно застрашените видове къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ и белоока потапница /Aythya nyroca/. Още един световно застрашен вид се среща в района на язовира по време на миграция - ливадният дърдавец /Crex crex/.

Заплахи:
Язовир Розов кладенец е разположен в близост до град и промишлена зона, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват във водата. Другият проблем е отстрелването на защитени видове, ловът извън разрешените ловни дни и с непозволени средства. Промишлената зона има отрицателно влияние върху влажната зона, доколкото причинява замърсяване.

Законова защита:
През 1997 г. язовирът е предложен за защитена територия съгласно българското законодателство поради значението си за птиците, но досега не е официално поставен под защита. През 1998 г. е обявен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.