• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Язовир Ивайловград

Язовир Ивайловград Област: Хасково
Площ: 19658,25 ха
Собственост: държавна собственост - 77%; общинска собственост - 16%; частна собственост - 7%;

Описание:
Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. Язовир Ивайловград е разположен в тясната долина на река Арда. По-голямата част от територията е покрита от ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, и ксеромезофитни тревни формации. На места има отделни скали и скални стени. Обработваемите земи са разположени около язовира и заравнените участъци по склоновете на планината. В заливната му площ и около нея има тинесто-песъчливи участъци, и ливади. Половината от територията е заета от смесени гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Q. frainetto/ със средиземноморски елементи (Бондев, 1991).

Птици:
В района на язовир Ивайловград са установени са 163 вида птици, от които 42 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 73 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 48 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Района е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазване на местообитанията на гнездящите тук морски орел /Haliaetus albicilla/, орел рибар /Pandion haliaetus/ и малък орел /Hieraaetus pennatus/. Тук има стабилни популации на черния щъркел /Ciconia nigra/ и осояда /Pernis apivorus/. Белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и големият маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ също гнездят в района. Язовирът е една от значимите влажни зони в Източните Родопи за зимуващите водолюбиви птици. Голямата бяла чапла /Egretta alba/ и малкия нирец /Mergus albellus/ редовно зимуват тук.

Заплахи:
Местообитанията в района се влияят от човешки дейности, свързани основно с горското стопанство. Горите са застрашени от естествени или причинени от човека горски пожари, залесяване с не присъщи на района дървесни видове, както и незаконните сечи покрай реките. Пашата на кози предизвиква допълнително влошаване на качествата на горите местообитания. Сечите, осъществявани по време на гнездовия период причиняват безпокойство на гнездящи в близост грабливи птици. Намаляването на пашата, както и разораването на пасищата водят до загуба на тревни местообитания за птиците. Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и най-вече за наскоро излетелите млади. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. През последното десетилетие започна по интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици за местообитанията на птиците, ако процесът не бъде регулиран по подходящ начин.

Законова защита:
Мястото включва две природни забележителности, обявени за опазване на редки растителни видове, които обхващат само 0.05% от територията му. Язовир Ивайловград е част от КОРИНЕ място “Долината на река Арда”, определено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.