• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Цибърско блато

Област: Монтана
Площ: 909,77 ха
Собственост: държавна собственост - 33%; общинска собственост - 23%; частна собственост - 44%;

Описание:
Цибърското блато се намира в Северозападна България на около 20 км източно от град Лом. Представлява остатък от обширна в миналото естествена влажна зона с мозаечно разположена богата водна и водолюбива растителност и открити водни площи, разположена в понижение на релефа между селата Станево и Долни Цибър на брега на река Дунав. През 1948-49 г. бива пресушена, посредством поредица хидромелиоративни мероприятия - изгражда се дига на река Дунав и система от отводнителни канали с помпена станция. В последните години поради преустановяване на дейността на помпената станция, част от блатото се самовъзстановява по естествен път вследствие на задържане на есенни и пролетни води при пълноводия на река Дунав съпроводени от високи подпочвени води, снеготопенето и дъждовете. Понастоящем то е с площ от около 185 ха и представлява залято тополово насаждение и плитки водни площи обрасли с тръстика, папур и друга хидрофитна и хидрофилна растителност, заобиколени и прорязани от мрежа от канали. Откритата водна повърхност е частично обрасла с дяволски орех /Trapa natans/, щитолистни какички /Nymphoides peltata/, водна леща /Lemna frisulca и L. minor/, земноводно пипериче /Persicaria ampibia/, същински воден морач /Oenanthe aquatica/, ръждавец /Potamogeton spp./ и др.

Птици:
Цибърското блато е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазване на местообитанията и гнездовите популации на ръждивата чапла /Ardea purpurea/, белооката потапница /Aythya nyroca/, големия воден бик /Botaurus stellaris/, малкия воден бик /Ixobrychus minutus/ и белобузата рибарка /Chlidonias hybrida/.

Заплахи:
Цибърското блато изцяло зависи от връзката му с река Дунав и поддържането на водния режим. То е чувствително към всички видове дейности, свързани с отводняване на влажната зона. Такива дейности водят до нарушаване и дори унищожаване на значими за птиците местообитания. Незаконното изхвъляне на битови и строителни отпадъци предизвиква допълнително влошаване качеството на местобитанията. Поради малката си площ територията е чувствителна към всички видове безпокойство от човешки дейности като лов, риболов през гнездовия сезон, събиране на растения и животни и др. Мащабен инвестиционен проект, свързан с транспортен коридор №1 – река Дунав, ще доведе до постоянна промяна на водния режим на влажната зона, тъй като тя е свързана директно с Дунав.

Законова защита:
Цибърското блато няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.