• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Язовир Пясъчник

Язовир Пясъчник Област: Пловдив
Площ: 3178,99 ха
Собственост: държавна собственост - 75%; общинска собственост - 11%; частна собственост - 14%;

Описание:
Язовир Пясъчник е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно от село Любен, Пловдивско. В язовира се вливат още реките Калаващица и Геренска. Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир Тополница се прехвърлят в язовира чрез изкуствен канал. Към мястото се включва и ивица обработваеми земи и малки гори около бреговете на язовира. Тук попадат микроязовирите Пясъчник и Паничери и фазанарията край село Любен. Микроязовир Паничери е плитководен изкуствен водоем с богати рибни запаси. Захранва се с вода от река Пясъчник по изкуствен канал, както и от дъждовни и снежни води. Язовир Пясъчник е изцяло с открита водна повърхност, без обраствания с водолюбива растителност по бреговете. На места по ниските хълмове около него има смесени широколистни гори от цер /Quercus cerris/ и космат дъб /Quercus pubescens/, изкуствени насаждения от черен бор /Pinus nigra/ и открити пространства с влажни ливади и обработваеми земи.

Птици:
В района на язовир Пясъчник и околностите му са установени 146 вида птици, от които 44 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 72 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 52 вида. Според Директива 79/409 ЕС47 вида птици се нуждаят от специални мерки да опазване на техните местообитания, от които 43 са включени в приложение І на Директивата, а останалите са мигриращи незастрашени водолюбиви птици. Язовирът е място с международно значение за зимуването на водолюбиви птици, които тук се струпват 22 000 индивида, като най-многочислена е голямата белочела гъска /Anser albifrons/. От световно застрашените видове през зимата се срещат малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска /Anser erythropus/, червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и морския орел /Haliaeetus albicilla/, а по време на миграция - белооката потапница /Aythya nyroca/. За много видове птици язовирът се явява и важна междинна станция по време на пролетната и есенната миграция като място за почивка и хранене. Районът е едно от няколкото гнездови находища на орела рибар /Pandion haliaetus/ в страната. В микроязовир Паничери се намира смесена колония от малка бяла чапла /Egretta garzetta/ и нощна чапла /Nycticorax nycticorax/.

Заплахи:
Язовир Пясъчник и прилежащите му територии се влияят от човешки дейности свързани основно с неустойчиво ползване на рибните ресурси, а също така и от лова, земеделието, управленето на водите и горскостопанските дейности. Различните обекти в мястото имат различна степен на уязвимост, но в най-висока степен са засегнати микроязовир Пясъчник и микроязовир Паничери поради стопанското ползване за рибопроизводство и свързания с това подобрен достъп до обекта. Бракониерството - незаконно отстрелване на защитени видове, използване на плаващи мрежи, в които често се оплитат птици, води до пряко унищожаване на птиците. Дейности като спортен риболов, лов, движение с МПС и други водят до безпокойство на птиците. В района се наблюдава и умишлено безпокойство на рибоядни птици от рибопроизводителите. Използването на пестициди и изкуствени торове в околните земеделски земи и в горните течения на вливащите се в язовира реки предизвиква негативни промени в качеството на водите. В резултат на прехвърлянето на води от язовир Тополница има замърсяване с тежки метали. Управлението на водните нива и по-специално пресушаването на микроязовирите при прилагането на рибовъдни практики лишава гнездящите, мигриращите и зимуващите птици от подходяща хранителна база. В околностите на язовира се прилагат неустойчиви горскостопански практики, включващи изсичане на дървета и храсти, залесяване с неприсъщи видове, както и бракониерски сечи, опожаряване на тръстиката и стърнища и незаконно депониране на битови и строителни отпадъци, които дейности водят до влошаване на местообитанията и нарушаване естествените функции на влажната зона. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове.

Законова защита:
Язовир Пясъчник не е защитен по националното природозащитно законодателство. През 1997 г. е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. е обявен и за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на струпващи се и застрашени видове водолюбиви птици.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.