• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Мелнишки пирамиди

Мелнишки пирамиди Област: Благоевград
Площ: 13579,14 ха
Собственост: държавна собственост - 50%; общинска собственост - 34%; частна собственост - 16%;

Описание:
Мелнишките пирамиди обхващат областта около град Мелник, на север до селата Горна Сушица и Паскарево и на юг до селата Катунци и Калиманци. Почвите са глинести пясъци. Територията е предимно с хълмисто-ридов, силно разчленен релеф, с добре очертани, най-различно ориентирани, наклонени и къси склонове, които благоприятстват активни ерозионни процеси. Климатът е преходно средиземноморски. Районът се характеризира с голямо разнообразие от мозаечни местообитания със значително средиземноморско влияние. Основната част от територията е покрита с пасища и храсталаци, като се срещат и широколистни гори от космат дъб /Quercus pubescens/, благун /Q. frainetto/, цер /Q. cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/. Преобладава келявият габър, който често образува самостоятелни гори и храсталаци със средиземноморски елементи, като червена хвойна /Juniperus oxycedris/ и др. Характерни за Мелнишките пирамиди са вечно-зелените храсталачни съобщества на грипа /Phyllirea latifolia/ с ксеротермна тревна растителност. Срещат се и малки компактни гори от пърнар /Q. coccifera/.

Птици:
В района на Мелнишките пирамиди са установени 113 вида птици. От тях 12 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 49 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като застрашени в Европа са включени съответно в категория SPEC2 - 19 вида и в SPEC3 - 30 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 32 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 26 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Мелнишките пирамиди са от световно значение като предствителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 5 биомно ограничени вида, характерни за този биом – черноглавата овесарка /Emberiza melanocephala/, големият маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, испанското каменарче /Oenanthe hispanica/, червеногушото коприварче /Sylvia cantillans/ и малкото черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/. За дебелоклюната чучулига /Melanocorypha calandra/ районът на Мелнишки пирамиди е едно от най–важните гнездови находища в България от значение за Европейския съюз. Районът поддържа представителни за страната гнездови популации на осояда /Pernis apivorus/, белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/, ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногърбата сврачка /Lanius collurio/, горската чучулига /Lullula arborea/ и пъстрия скален дрозд /Monticola saxatilis/. Освен дванадесетте вида гнездящи в района грабливи птици, Мелнишките пирамиди редовно се ползват като ловна територия за грабливите птици, гнездящи в южен Пирин.

Заплахи:
Местообитанията в Мелнишките пирамиди се влияят от човешки дейности, свързани главно със земеделието, горскотото стопанство, ползването на водите и развитието на инфраструктурата. Сред най-сериозните въздействия, свързани със земеделието е премахването на естествената растителност и превръщането на пасищата и храсталачните местообитания в обработваеми земи. Пашата на селскостопански животни се осъществява в близост до селищата. Отдалечените от селищата пасища се използват слабо, поради по-малкия брой животни в сравнение с миналото. Това води до изоставяне на земите и обрастване с храсти и дървета на важни за птиците местообитанията. Пашата на кози в горите и храсталаците е причина за влошаване на качеството им. Голите сечи и залесяването с неприсъщи за района видове е причина за промени в горските местообитания. Инвестиционните намерения за строителство на малки ВЕЦ по поречиятана реките Мелнишка, Пиринска Бистрица и притоците им са допълнителна заплаха както за съществуването на крайречните местообитания, така и за общия воден баланс на района. Преки заплахи за птиците се предизвикват от делта- и парапланеризма, бракониерството и вземане на малки от гнездата им, движение на моторни превозни средства извън пътищата (т.нар. “off road”), безконтролно движение на хора и др.

Законова защита:
В границите на мястото има само една защитена територия – природна забележителност “Мелнишки пирамиди”. Тя е обявена през 1978 г. с цел опазване на уникални земни форми и обхваща 8,5% от територията на зоната. През 1998 г. е определено КОРИНЕ място “Мелнишки пирамиди”, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. То обхваща 16,5% от зоната. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.