• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Рибарници Хаджи Димитрово

Рибарници Хаджи Димитрово Област: Велико Търново
Площ: 446,53 ха
Собственост: държавна собственост - 44%; общинска собственост - 27%; частна собственост - 29%;

Описание:
Рибарници Хаджи Димитрово са разположени в Средната Дунавска равнина северно от главен път Е83 от двете страни на Студена река – приток на река Янтра, в землищата между селата Алеково и Хаджи Димитрово. Представлява комплекс от 2 микроязовира с по-малки водоеми превърнати в рибарници, заедно с прилежащите влажни терени и обработваеми площи. Водната площ е 195 ха и в значителна степен е обрасла с водолюбива растителност, основно тръстика /Phragmites australis/, теснолистен папур /Typha angustifolia/, широколистен папур /T. latifolia/, езерен камъш /Scirpus lacustris/, триръбест камъш /Scirpus triqueter/, както по бреговете, така и отчасти във вътрешността. Откритата водна повърхност е частично обрасла със щитолистна какичка /Nymphoides peltata/, плаващ роголистник /Ceratphyllum demersum/, ръждавец /Potamogeton spp./ и др. Дълбочината на водните басейни варира между 1 и 1,5 м. Около рибарниците са разположени пасища, обработваеми земи и храсти. Единични стари тополи и върби все още съществуват около рибарниците.

Птици:
В рибарници Хаджидимитрово са установени 116 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 12 вида, в SPEC3 - 40 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 36 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 35 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Рибарниците са едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за 4 вида водолюбиви птици, гнездящи тук в значителна численост – световно застрашената белоока потапница /Aythya nyroca/, белобузата рибарка /Chlidonias hybridus/, черната рибарка /Chlidonias niger/ и нощна чапла /Nycticorax nycticorax/. Малкият воден бик /Ixobrychus minutus/ има представителна гнездова популация тук. Рибарниците са постоянна ловна територия за морския орел /Haliaetus albicilla/. Много водлюбиви птици ползват рибарниците като място за почивка и хранене по време на миграция и през зимата. Голямата бекасина /Gallinago media/ се среща в значителни числености по време на миграцията.

Заплахи:
Екстензивния начин на рибопроизводство, който позволява наличието на водна плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от ключово значение за ценността на мястото. Интензификацията на рибпроизводството ще доведе до по-нататъшно влошаване качествата на ключовите за птиците местообитания. Най-сериозните отрицателни въздействия върху водните местообитания са пресушаването на рибовъдните басейни в резултат на прилаганите рибовъдни практики, отстраяване на тъстиките и прочистване на водната растителност. Употребата на пестициди и изкуствени торове в околните обработваеми земи води до промяна в химичния състав и качеството на водите. Интензивната ловна преса през зимата е причина за значително безпокойство на водолюбивите птици.

Законова защита:
48% от територията на рибарници Хаджи Димитрово са поставени под законова защита през 2005 г. с цел опазване на застрашени видове птици. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.