• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Рибарници Орсоя

Рибарници Орсоя Област: Монтана
Площ: 475,46 ха
Собственост: държавна собственост - 53%; общинска собственост - 8%; частна собственост - 39%;

Описание:
Обрасли с водолюбива растителност рибарници на мястото на бившето Орсойско блато, заедно със заливните територии около него. Разположени са между с. Орсоя и с. Добри дол, в непосредствена близост до река Дунав. Рибарниците са отделени от околните влажни ливади с диги. Към мястото се отнася и дървесно-храстовата растителност по брега на реката. През пролетта при високи води на Дунава голяма част от Орсойската низина се залива с вода, която остава до средата на лятото. Основно местообитание представляват обраслите с блатна и мочурна хигрофитна растителност рибарници. Преобладават обикновената тръстика /Phragmites australis/ и теснолистиният папур /Typha angustifolia/ (Бондев, 1991). В дълбоките части на басейните се развиват щитолистна какичка /Nymphoides peltata/, жабешка водянка /Hydroharis morsus-ranae/ и по-рядко водна лилия /Nymphaea alba/. Около рибарниците се редуват открити водни площи, тръстикови масиви, мочурливи ливади, сухи хълмове, на места с изкуствени тополови насаждения и хигрофитни тревни формации. Бреговете на река Дунав са покрити със заливни гори от върби /Salix spp./ и тополи /Populus spp./

Птици:
Близостта на река Дунав, екстензивното ползване на рибарниците и наличието в тях на естествена блатна растителност определят влажната зона като една от най-важните за водолюбивите птици в страната. В района са установени 177 вида птици, от които 42 са включени в Червената книга на България (1985), а 53 са под закрила на Закона за биологичното разнообразие. От срещащите се видове 77 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004), като в категория “световно застрашени” - SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа в категория SPEC2 - 22 вида и в SPEC3 - 49 вида. Общо 45 вида птици, вписани в приложение І на Директива 79/409, както и други мигриращи водолюбиви птици се срещат редовно в рибарници Орсоя. Мястото е от световно значение за белооката потапница /Aythya nyroca/, както през гнездовия период, така и по време на миграция и за малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на миграция. Рибарниците са едно от най-важните места в страната, както за видовете споменати по-горе, така и за малкия воден бик /Ixobrychus minutus/ и червената чапла /Ardea purpurea/. Те са едно от малкото потоянни гнездовища на червеновратия гмурец /Podiceps grisegena/ и черновратия гмурец /Podiceps nigricolis/ в България. Рибарници Орсоя се предлагат за включване в Националната екологична мрежа за опазване на местообитанията на 28 гнездящи вида и още 4 вида, струпващи се там по време на мирация.

Заплахи:
Основните човешки дейности, имащи отрицателно влияние върху местообитанията на влажната зона, са промяната на практиките по управлението на рибарниците, включително пресушаването им за продължителен период от време – от септември до април, както и премахването на естествената растителност в отделни басейни. Ползването на пестициди в околните земеделски земи, изхвърлянето на отпадъци и добива на инертни материали също водят до влошаване качеството на местообитанията на влажната зона. Мащабен проектза повишаването на плавателния капацитет на река Дунав - транспортен коридор №1 ще доведе до постоянна промяна на водния режим на влажната зона, тъй като тя е свързана директно с Дунав.

Законова защита:
Около 32% от мястото (а именно самите рибарници) са поставени под законова защита през 2001 г. Целта е да се опазят редки и застрашени растения и животни). През 1997 г.г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. рибарниците са обявени и за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. Предложената защитена зона кореспондира със потенциална Специално защитена зона в Румъния.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.