• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Рибарници Челопечене

Рибарници Челопечене Област: София - град
Площ: 65,19 ха
Собственост: държавна собственост - 24.5%; общинска собственост - 74%; частна собственост - 1.5%;

Описание:
Рибарниците Челопечене са разположени в непосредствена близост до Софийския квартал Челопечене и околовръстното шосе на града. Граничат с река Лесновска и военно поделение от юг и обработваеми площи на север, на запад с околовръстното шосе на София, а на изток с пътя за кв. Кремиковци. Рибовъдните басейни са с обща площ от 73 ха, от които 60 ха открита водна площ. По бреговете и дигите са обрасли с тръстика /Phragmites australis/ и широколистен папур /Typha latifolia/. Откритата водна повърхност е частично обрасла с роголистник /Ceratphyllum demersum/ и ръждавец /Potamogeton spp./. Заобиколени са от ивици тополи /Populus spp./, върби /Salix spp./ и акации /Robinia pseudoacacia/. В зависимост от експлоатацията рибарниците са с различно ниво на водата. Понастоящем са частна собственост.

Птици:
В рибарници Челопечене са установени са 134 вида птици, от които 31 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 58 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 13 вида, в SPEC3 - 43 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 42 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. С ключовото си разположение – по средата на прелетния път Via Aristotelis, преминаващ по Искърския пролом, през Софийското поле до долината на река Струма, рибарниците са важна спирка за почивка и хранене на много прелетни водолюбиви, пойни и грабливи птици. Освен това те са и един вид заместител на естествените блата съществували в миналото на това място и са едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за гнездящата тук малка пъструшка /Porzana pusilla/. Рибарниците са от значение също за малкия воден бик /Ixobrychus minutus/ и затрашената от изчезване в света белоока потапница /Aythya nyroca/. Те са важно зимовище за големия воден бик /Botaurus stellaris/ и голямата бяла чапла /Egretta alba/ в Софийско, както и важна трофична база за блестящия ибис /Plegadis falcinellus/, розовия пеликан /Pelecanus onocrotalus/, малкия горски водобегач /Tringa glareola/ и световно застрашения малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ при миграция и зимуване.

Заплахи:
Рибарници Челопечене са разположени в непосредствена близост до столицата, където инфрастлуктурата е добре развита, околните селища са гъсто населени и непрекъснато се разширяват. Североизточно от рибарниците е разположен голям индустиален комплекс – Кремиковци. Продължаващата урбанизация и развитието на инфраструктурата повишава антропогенния натиск върху територията и може да доведе до бърза изолация и влошаване на важните за птиците местообитания. От края на деветдесетте години рибарниците са приватизирани и са спрели да функционират като такива. Това довежда до постепенно пресъхване на рибовъдните басейни и белооката потапница спира да гнезди там. Днес местообитанията във влажната зона са силно влошени и са необходими спешни мерки за възстановяване на тяхното качество и значение за гнездящите, мигриращите и зимуващите птици. Най-сериозната заплаха за мястото е съществуващата концесия за добив на пясък, която ще причини пълно разрушаване на ценните за птиците местообитания на около 30% от територията на рибарниците. Намерението за развитие на спортен риболов в останалата част от рибарниците е сериозна заплаха за гнездящите птици.

Законова защита:
Рибарници Челопечене нямат природозащитен статут съгласно националното законодателство. През 2005 г. са обявени от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.