• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Кочериново

Кочериново Област: Благоевград, Кюстендил
Площ: 2434,86 ха
Собственост: държавна собственост - 7%; общинска собственост - 21%; частна собственост - 72%;

Описание:
Мястото се намира в Югозападна България, в Благоевградската котловина. Територията му е заключена между главен път Е87 и град Кочериново на запад, град Рила на изток и пътя между двата града - на север. Южната граница преминава северно от село Стоб, като южно от село Пороминово върви в източна посока и обхваща земите между селото и квартал Бараково. Територията включва няколко типа местообитания, основното от които представляват мезофитните и алувиално-ливадни тревни формации - влажни ливади, пасища и други открити тревни пространства обрасли с ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др., разположени в долното течение на Рилска река и около нейния последен ляв приток. Голям процент от територията е заета от обработваеми площи. Има и овощни градини.

Птици:
Кочериново е от международно значение за опазването на гнездящия тук световно застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/ и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белия щъркел /Ciconia ciconia/, които гнездят тук в значителни количества. Белият щъркел гнезди в селищата по периферията на мястото и се храни във влажните ливади.

Заплахи:
Мястото се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на земеползване, земеделие и управление на водите. Пресушаването на влажните ливади предизвиква нарушаване на водния режим на територията и разрушаване на ключови за застрашените видове местообитания, особено за ливадния дърдавец и белия щъркел. Освен това разораването на ливадите и пасищата води до пълна загуба на важните за тези видове местообитания. Осъществяването на косенето и пашата е от ключово значение за поддържане на тревните местообитания. Друга човешка дейност с неблагоприятно въздействие върху местообитанията е неправилното управление на отпадъците. Ловът и бракониерството са разпространена практика в района и предизвикват безпокойство на птиците.

Законова защита:
Кочериново няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Част от мястото граничи с природна забележителност “Стобски пирамиди”, обявена през 1964 година. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.