• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Белите скали

Белите скали Област: Добрич
Площ: 4077,90 ха
Собственост: държавна собственост - 76%; общинска собственост - 10%; частна собственост - 14%;

Описание:
Мястото се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие между Балчик и Каварна. Обхваща част от Добруджанското плато, клифовия бряг и прилежащата му плитка морска акватория. На север граничи с пътя Балчик-Каварна. Най-южната част от Добруджанското плато южно от пътя за Каварна е покрита със сухолюбива степна тревна растителност. Субстрата е от седименти – мергели и сарматски варовици. Брегът е отвесен с няколко тераси. Проязан е от дълбоки дерета и долове с храсти и широколистни гори. По ниските части са обрасли с ксерофилни и степни съобщества тънкожилест пелин /Artemisia lerchiana/, житняк /Agropyron pectiniforme/. Горните тераси са обрасли с мезоксеротермни тревни съобщества от луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и троскот /Cynodon dactylon/. Бреговата ивица е тясна. Има множество сипеи, свлачища и обрушвания причинени от ерозионните сили на морето. Близо до Балчик има лиманно езеро - Балчишката тузла. Тузлата е частично обрасла с крайбрежна растителност с преобладаване на тръстика /Phragmites australis/. В района на Белите скали са установени много видове редки растения.

Птици:
В района на Белите скали са установени 91 вида птици, от които 27 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 48 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 16 вида, в SPEC3 - 28 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 40 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 39 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Белите скали са типично място с тесен фронт на миграция за реещи птици – щъркели, пеликани и грабливи птици, особено за белия щъркел /Ciconia ciconia/ и обикновения мишелов /Buteo buteo/. Грабливите птици често пренощуват в района. Белите скали са едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите тук полска бъбрица /Anthus campestris/, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/ и черногърбото каменарче /Oenanthe pleshanka/. Района поддържа представителни гнездови популации на дебелоклюната чучулига /Melanocorypha calandra/, черночелата сврачка /Lanius minor/ и ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/.

Заплахи:
Района на Белите скали е под сравнително голям антропогенен натиск, поради наличието на селища и развита инфраструктура. Непрекъснатото застрояване на територията в резултат от интензивното развитие на туризма и разширяване на селищата води до разпокъсване, нарушаване и дори унищожаване на местообитания, главно в крайбрежната зона, но също така и в откритите пространства върху платото. Реализацията на мащабен проект за изграждаен на голф-игрище ще предизвика разпокъсване на компактно естествено мозаечно местообитание от открити пространства, храсти и малки гори, коит оса от значение за пойните и за грабливите птици. Около 30% от местообитанието ще бъде изцяло разрушено и превърнато в зелени площи, интензивно третирани с пестициди. Зночителното неблагоприятно въздействие върху мястото се определя и от концентрирането на много хора на малки територии по крайбрежието, ценни за биоразнообразието, както и от незаконното депониране на отпадъци на много места, включително в земеделски земи. Районът на Белите скали е особено уязвим от планове за изграждане на ветроенергийни паркове. Ветроенергийните съоръжения специално в този район ще препятстват свободното предвижване на птици, основно на реещите се мигриращи птици и в значителна степен ще ограничи достъпа им до ползваните от тях местообитания. Ветрогенераторите ще са пирчина за директен сблъсък и пряко унищожаване на птиците и ще доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на височина за предвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метереологични условия. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, както и по-нататъшно намаляване на техните популации.

Законова защита:
Белите скали нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.