• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Горни Дъбник-Телиш

Горни Дъбник-Телиш Област: Плевен
Площ: 3398,34 ха
Собственост: държавна собственост - 46%; общинска собственост - 10%; частна собственост - 44%;

Описание:
Горни Дъбник – Телиш обхваща водните площи на двата едноименни язовира и няколко рибарника, заедно с прилежащите им територии в землищата на селата Горни Дъбник и Телиш в Северна България, на югозапад от град Плевен. Язовирите са разположени на приток на река Вит непосредствено до главен път Е83, свързващ Луковит и Плевен. Прилежащите територии включват и непосредствено разположените до водните тела заливни терени, заети от съобщества на водолюбиви едногодишни видове растения и масиви от тръстика /Phragmites australis/ и широколистен папур /Typha angustifolia/, земеделски земи, пасища, храсти, групи от дървета и малки горички. Разликите в характеристиките на водните басейни обуславят наличието на различни типове екологични ниши, обитание на голям брой водни и свързани с водата видове.

Птици:
В района на Горни Дъбник – Телиш са установени 75 вида птици, от които са 34 вида са вписани в Червената книга на България, От срещащите се видове 41 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 10 вида, в SPEC3 - 28 вида. Язовирите са от световно значение за малкия корморан Phalacrocorax pygmeus/ и голямата бяла чапла /Egretta alba/, които се концентрират тук в големи количества през зимата. Черногушият гмуркач /Gavia arctica/, малкият нирец /Mergus albellus/ и пойния лебед /Cygnus cygnus/ редовно зимуват в района. На територията на комплекса е разположена смесена чаплово-корморанова колония. Той е едно от най-важнте места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите нощна чапла /Nycticorax nycticorax/ и малка бяла чапла /Egretta garzetta/. Малкият воден бик /Ixobrychus minutus/ също гнезди в района в сравнително голяма численост.

Заплахи:
Язовирите Горни Дъбник и Телиш са разположени в близост до селища и район, където се осъществяват интензивни човешки дейности. Достъпът е неограничен. Мястото е чувствително към всички човешки дейности, причиняващи безпокойство, особено навлизането с лодки в язовира преди изгрев слънце, когато птиците нощуват на вода. Другият проблем е бракониерството на защитени видове, извън разрешените ловни дни и лова с непозволени средства. Язовирът се ползва активно за риболов. Внасянето на неприсъщи видове в язовира води до промяна на хранителната база на птиците. Земеделските дейности около язовира и по-специално използването на пестициди и изкуствени торове оказва отрицателно влияние върху качеството на водите. Поради използването на язовирите за напояване, съществува заплаха от временното им пресушаване.

Законова защита:
Мястото не е защитено по националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.