• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Адата-Тунджа

Адата-Тунджа Област: Сливен, Ямбол
Площ: 5636,48 ха
Собственост: държавна собственост - 8%; общинска собственост - 22%; частна собственост - 70%;

Описание:
Мястото се намира в Южна България, южно от град Сливен. Обхваща поречието на река Тунджа между сливенския квартал Речица и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец, Глуфшиево, Желю войвода и Завой. Представлява комплекс от селскостопански площи, ливади с мезоксеротермна тревна растителност на места обрасли с храсти, пасища и открити тревисти терени разположени по речните тераси около река Тунджа, както и самото корито на реката с тинести и песъчливи брегове и крайречната алувиална тревиста, храстова и дървесна растителност.

Птици:
На територията на Адата-Тунджа са установени 160 вида птици, от които 36 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 68 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 40 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Адата-Тунджа е от световно значение през зимата като място за почивка на застрашения от изчезване малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и като място за презимуване на голямата бяла чапла /Egretta alba/. През зимата районът е постоянна ловна територия за царския орел /Aquila heliaca/, който също е световно застрашен. Адата-Тунджа е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на полската бъбрица /Anthus campestris/, големия воден бик /Botaurus stellaris/ и ливадния блатар /Circus pygargus/, тъй като гнездят ту в значителни количества. Пчелояда /Merops apiaster/ има тук многобройна гнездова популация, значима на Европейско равнище. И други видове застрашени в Европейския съюз и в цяла Европа имат в района представителни гнездови популации, като малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, земеродното рибарче /Alcedo atthis/, синявицата /Coracias garrulus/, големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и др.

Заплахи:
Адата-Тунджа се намира в гъсто населен район, където се извършват интензивни човешки дейности. Достъпът до цялата територия е неограничен. Най-сериозните заплахи за мястото са свързани основно с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и горско-стопанските дейности. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Тунджа с цел предотвратяване на наводнения, залесяването с неприсъщи за района видове, както и увеличаване на добива на пясък и чакъл води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи предизвикват ерозия на речните брегове. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Употребата на пестициди и химикали в околните обработваеми земи предизвиква промени в качеството на водите и оказва влияние върху хранителната база на водолюбивите птици. Поради лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от бракониерството на защитени видове, незаконен лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на малкия корморан при местата му за нощуване.

Законова защита:
Адата-Тунджа няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.