• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Витоша

Витоша Област: Перник, , София - област, София - град
Площ: 27110,54 ха
Собственост: държавна собственост - 70%; общинска собственост - 17%; частна собственост - 13%;

Описание:
Витоша се намира в Западна България на юг от Софийското поле. Обхваща почти изцяло едноименната планина, като границите и съвпадат с тези на Природен парк “Витоша”. На запад граничи с Владая, Мърчаево, Рударци, Кладница, язовир Студена и Боснек. На изток границата преминава непосредствено над селата Княжево, Бистрица, Железница и вилна зона Ярема. На юг тя слиза до Букапреслапски проход, където естествено се отделя от Верила планина. Северната граница е над Софийските квартали Бояна, Драгалевци и Симеоново. Витоша е част от Планско-Завалската верига и е единствената куполна планина от вулканичен произход у нас. Поради относително голямата надморска височина на планината, растителната и покривка е с добре изразена вертикална поясност: пояс на смесените широколистни гори, пояс на буковите гори, пояс на иглолистните гори и субалпийски пояс с “островно” разпространение на алпийски местообитания.

Птици:
Във Витоша са установени са 114 вида птици, от които 18 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 38 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 22 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 22 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Витоша е от световно значение за ливадния дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителни количества. Тя е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз този вид и за пернатоногата кукумявка /Aegolius funereus/, чухъла /Otus scops/ и белогушия дрозд /Turdus torquatus/, които гнездят в района в значими за Европа количества. В района се поддържат представителни за страната популации на врабчовата кукумявка /Glaucidium passerinum/, козодоя /Caprimulgus europaeus/, белогърбия кълвач /Dendrocopos leucotos/. На Витоша е намерен да гнезди и трипръстия кълвач /Picoides trydactylus/, който е много рядък за страна. На територията на планината са установени 1490 вида висши растения, 500 вида водорасли и над 360 вида лишеи. От висшите растения 72 вида са балкански, а 24 вида български ендемити. 48 вида са глациални, и 47 вида терциерни реликти.

Заплахи:
Витоша е уязвима главно по отношение на опазването на природни местообитания и популации поради тяхната фрагментарност и по отношение на опазването на растителни и животински видове поради тяхната малочисленост. От северната страна са раположени гъсто населени райони, столицата София и град Перник и с над 1,5 млн. жители. Независимо че територията има законова защита като природен парк, природата й е уязвима в значителна степен от всички човешки дейности, свързани с урбанизация и развитието на инфраструктурата, развитието на туризма, горското стопанство, както и от поддържането на ливадите и пасищата. Разширението на столичния град води до бързо застрояване на териториите до северните му граници и вътре в границите. Почти през цялата година Витоша е основен обект за почивка и туризъм на около 1 милион жители на столицата, както и околните селища. Интензивното движение на голям брой хора през размножителния период причинява безпокойство на птиците, основно в ливадите и пасищата и покрай пътеките в горите. През последните години в района започна интензивно да се практикува делта- и парапланеризма, което причинява значително безпокойство на грабливите птици. Разширяването на съоръженията за ски спорт е нарушава местообитанията. Осветяването на ски пистите е особено неблагоприятно за совите. Планове за по-нататъшно мащабно разширение на съществуващите ски зони ще има катастрофални последствия за тревните и горските местообитания. През последните години се увеличи интензивността на сечите , което променя структурата и влошава качествата на горските местообитания. Пасищата и ливадите в по-ниските части на планината не се поддържат след реституцията на земята. Колониите на лалугера /Spermophilus citellus/ бързо намаляват и видът е застрашен от изчезване през следващите няколко години. Това може да доведе до изчезване на скалния орел от района. На територията на парка се осъществява активен лов и се употребяват отрови за борба срещу хищниците. Бракониерството е силно застъпено в парка. Други потенциални заплахи за мястото, освен развитието на ски-туризма, са намеренията за изграждане на нови водохващания и малки ВЕЦ по реките, което ще наруши водния баланс на все още естествените реки в планината. Потенциална заплаха както за птиците, така и за местообитанията е изграждането на ветроенергийни паркове на Витоша, което ще има неблагоприятно въздействие върху гнездящите и мигриращите тук грабливи птици.

Законова защита:
Територията на защитената зона почти изцяло (над 99%) е обявена за природен парк 1934 г. за опазване на забележителни екосистеми, характерни за планината. Паркът включва два резервата – “Бистришко бранище” и “Торфено бранище”. Резерватът “Бистришко бранище” е обявен през 1934 г. за опазване на първични смърчови екосистеми, а през 1977 г. е обявен от UNESCO (по програмата “Човек и биосфера”) за биосферен резерват. В парка има и една природна забележителност – “Пещера Духлата”, обявена през 1962 г. за опазване на най-дългата пещера в България. През 1998 г. е определен за КОРИНЕ място със същото име, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година Природен парк Витоша е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.