• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Добростан

Област: Кърджали, Хасково, Пловдив, Смолян
Площ: 83615,52 ха
Собственост: държавна собственост - 70%; общинска собственост - 13%; частна собственост - 17%;

Описание:
Добростан се намира в Западни Родопи, Южна България. Носи името на едноименния планински рид. Територията обхваща и няколко съседни рида – Белочерковски рид, Кръстова гора, Черни рид и рида Чуката. На север Добростан граничи с Горнотракийската низина, като границата преминава над град Асеновград, селата Червен, Долнослав, Орешец, Тополово, Новаково, Узуново и Паничково. От запад за естествена граница служат долините на река Чепеларска и Манастирска река, а от юг Давидковска река, река Арда и язовир Кърджали. Източната граница на мястото е по реките Боровица и Яйлъдере. Добростан е средно- и високопланинска територия със сложен ридов релеф, прорязан от речни долини. В геоложки аспект планината е изградена от метаморфни скали – гнайси, шисти, амфиболити, мрамори и гранити върху които лежат палеогенски вулканити и седименти. Най-голяма площ от територията заемат горските местообитания предимно от широколистни, иглолистни и смесени гори. В по-ниските части добре изразен е пояса на ксеротермните гори от космат /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Q. virgiliana/ с представители на кленовите /Acer spp./, също и гори от сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Без изключения тези гори имат издънков произход. На по-високите части разпространени смесените ксеромезофилни и мезофилни гори от мизийски бук /Fagus moesiaca/, горун /Q. dalechampii/ обикновен габър /Carpinus betulus/ и воден габър /Ostrya carpinifolia/, както и най-големият защитен масив от черен бор /Pinus nigra/ в страната. Над тях се срещат групи на цар-борисовата ела /Abies borisii-regis/. В южните части се срещат гори от обикновен бук /Fagus sylvatica/ и иглолистни гори от бял бор /Pinus sylvestris/ и смърч /Picea abies/. Смърчовите гори покриват и връх Преспа – най-високата точка в Добростан с около 2000 м.надм.в. По заравнените била и по склоновете има открити пространства – ливади, пасища с ксеромезофилна тревна растителност с преобладаване на валезийска поветица /Festuca valesiaca/, стоянова власатка /F. stojanovii/, /F. panciciana/, далматска власатка /F. dalmatica/, черна садина /Chrysopogon gryllus/, обикновена полевица /Agrostis capillaris/ и др. Голям е процентът и на площите с храстови съобщества. Сред естествените местообитания са разпръснати земеделски земи, създадени на мястото на гори от мизийски бук и горун. В Добростан се срещат над 100 вида енедмични растения.

Птици:
В Добростан са установени са 149 вида птици, от които 28 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 60 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 35 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Добростан е мястото в България където се счита че все още гнезди с най-многочислена популация белошипата ветрушка /Falco naumanni/, която е застрашена от изчезване в света. Той е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Пет биомно-ограничени вида, характерни за този биом, се срещат в Добростан - планински кеклик /Alectoris graeca/, черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/, скална зидарка /Sitta neumayer/ и червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/. Районът е от световно значение и за царсия орел /Aquila heliaca/. Във високите части на планината се срещат видове, характерни за иглолистните гори, като лещарката /Bonasa bonasia/, глухаря /Tetrao urogallus/ и белогърбия кълвач /Dendrocopos leucotos/. Добростан е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за 12 вида птици, тъй като поддържа значим гнездови популации на египетския лешояд /Neophron percnopterus/, скалния орел /Aquila chrysaetos/, царския орел, осояда /Pernis apivorus/, орела змияр /Circaetus gallicus/, сокола скитник /Falco peregrinus/, белошипата ветрушка, лещарката, глухаря, бухала /Bubo bubo/, козодоя /Caprimulgus europaeus/ и белогърбия кълвач. Районът е и един от най-важните в Европа за опазването на керкенеза /Falco tinnunculus/, чухала /Otus scops/ и зеленогушата овесарка /Emberiza cirlus/. Поддържа също значими гнездови популации на черния щъркел /Ciconia nigra/, белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, малкия орел /Hieraaetus pennatus/, черния кълвач /Dryocopus martius/, сирийския пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, средния пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, горската чучулига /Lullula arborea/, червеногърбата сврачка /Lanius collurio/ и сивия кълвач /Picus canus/.

Заплахи:
Природата на района е под въздействието на горско-стопански и земеделски дейности, а също така и туризма и ползването на водите. Горите са застрашени от интензивните сечи в старите широколистни и иглолистни гори, паша, умишлени палежи и залесяване с нетипични за района видове. На места има почвена ерозия предизвикана от нецелесъобразно управление на горите. Горските пасища са обект на разораване и постепенно облесяване. Изгарянето на хвойната води до унищожаване на характерни местообитания. Пашата се осъществява в близост до селищата. Отдалечените пасища не се използват пълноценно, поради намаления брой селскостопански животни в сравнение с миналото. По тази причина, както и поради частичното обезлюдяване на района част от ливадите и пасищата биват изоставени, което води до сукцесия и влошаване качествата на важни за птиците местообитания. Изсичането на гори по поречията на планинските реки, както и изграждането на малки ВЕЦ нарушава цялостния воден баланс и има отрицателно въздействие върху обширни територии в Добростан. Преки заплахи за птиците са бракониерството (отнемането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на дневни и нощни грабливи птици, използване на капани и примки), скалното катерене, движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително т.нар. “off road”) и други. Независимо, че територията е слабо населена, тя е една от предпочитаните туристически дестинации в Западни Родопи, особено за специализирания пещерен и алпийски туризъм. Добростан е обект на сериозни инвестиционни намерения за развитие на добива на енергия от възобновими източници – чрез ветроенергийни паркове и малки ВЕЦ. Изграждането на ветроенергийни паркове ще възпрепятства свободното движение на птици, особено на грабливите птици, в значителна степен ще ограничи достъпа им до подходящи местообиания. Ветрогенераторите ще предизвикат висока смъртност на птици. Изграждането на мини ВЕЦ-ове ще наруши общия воден баланс на територията, ще ограничи предвижването на рибата и ще окаже отрицателно влияние върху хранителната база на черния щъркел. Потенциална заплаха за мястото е развитието на мащабни комплекси и съоръжения за масов туризъм.

Законова защита:
В границите на Добростан са включени 14 защитени територии - 7 природни забележителности, 5 защитени местности, един поддържан резерват и един резерват. Защитените територии обхващат само 4.3% от Добротан и са обявени с цел опазване на ландшафти, иглолистни гори, скални образувания или местообитания на редки растителни и животинск и видове. Резерватът “Червената стена е обявен през 1962 г., през 1977 г. е обявен от UNESCO (по програмата “Човек и биосфера”) за биосферен резерват. Около 57% от територията на Добростан попада в Корине място, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.