• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Карлуковски карст

Карлуковски карст Област: Ловеч, Плевен, Враца
Площ: 14208,69 ха
Собственост: държавна собственост - 22%; общинска собственост - 34%; частна собственост - 44%;

Описание:
Карлуковски карст се намира в Северозападна България в Предбалкана, между град Червен бряг от север и долината на река Косматица и Искърския пролом на юг. От запад на изток обхваща териториите от землищата на селата Драшан, Камено поле и Долна бешовица до град Луковит. Мястото е разположено в хълмист карстов район, прорязан от каньоновидни речни долини. Скалната основа е от триаски и юрски варовици, открита на много места в скални венци, стени, каменисти плата, понори, пещери и други. Голям процент от територията е заета от открити тревни пространства от сухолюби и топлолюбиви тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и др. Срещат се и малки участъци с мезофилни ливади с ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, ливадна тимотейка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/, както и храсталаци главно от келяв габър /Carpinus orientalis/. От горските местообитания с най-голяма площ са широколистните гори. Преобладават смесените дъбови гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/. На места горите са примесени и с келяв габър и космат дъб /Q. pubescens/ (Бондев, 1991).

Птици:
Карлуковски карст важно гнездово местообитание на много петрофилни видове птици. Установени са 128 вида птици, от които 25 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 57 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 37 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Карлуковски карст е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, бухала /Bubo bubo/, осояда /Pernis apivorus/, земеродното рибарче /Alcedo atthis/ и ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, които гнездят тук в значителна численост. Мястото е с европейско значение и за обикновената ветрушка /Falco tinnunculus/, която има много плътна гнездова популация в района. Карлуковски карст поддържа представителни за България гнездови популации на полската бъбрица /Anthus campestris/, черния /Ciconia nigra/ и белия /Ciconia ciconia/ щъркел. Два световно застрашени вида се срещат редовно в района – ливадния дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук и малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на миграция.

Заплахи:
Карлуковски карст е разположен в сравнително гъсто населен район с добре развита инфраструктура. По тези причини мястото е лесно достъпно и подложено на значителен антропогенен натиск, свързан основно със земеделието, горското стопанство и туризма. Пасищата по склоновете на Карлуковския карст са подложени на прекомерна паша от кози, което унищожава храстовата растителност, ниските дървета, подрастта и подлеса в горите и предизвиква почвена ерозия. В други части пашата на овце и крави е необходима за поддържането на ценни местообитания. Други дейности, свързани с разпокъсване и влошаване на тревните местообитания са иманярството, разкопаването на пещери и замърсяването с битови и промишлени отпадъци. Пряка заплаха за птиците е безпокойството от туристи, скалното катерене в близост до гнездата на птиците, прокарването на екопътеки на несъобразени с биологичната стойност на района, както и взривове за отваряне на пещери. Практика в района е изземването на защитени биологични видове от естествената им среда, унищожаването им и всякакви други форми на бракониерство.

Законова защита:
По-малко от 1% от територията е поставена под защита съгласно националното природозащитно законодателство. Общо 16 природни забележителности и една защитена местност са включени в границите на Карлуковски карст, като по-голямата част от тях са обявени за опазване на пещери и скални образувания. Около 67% от мястото се припокрива с КОРИНЕ място “Карлуковски карст”, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.