• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Западна Странджа

Западна Странджа Област: Бургас, Ямбол
Площ: 53816,60 ха
Собственост: държавна собственост - 20%; общинска собственост - 33%; частна собственост - 47%;

Описание:
Западна Странджа се намира в Югоизточна България и обхваща западните части на Странджа планина. От север се намират селата Денница, Оман, Гранитец, Сливово и Богданово. На запад границата достига до язовир Малко Шарково и селата Стефан, Караджово, Дъбово, Ружица и Воден. На юг границата на мястото съвпада с държавната граница. От Богданово на изток границата преминава през землищата на селата Варовник, Кирово и Белеврен Територията обхваща няколко типа местообитания, като най-голяма площ заемат земеделските земи, пасищата и обраслите с храстова растителност открити пространста. Широколистните гори са представени от смесени гори на цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/ със средиземноморски елементи в подлеса. В най-южната част горите са главно от източен горун /Quercus polycarpa/ и източен бук /Fagus moesiaca/. Горите имат предимно мозаично разположение, редуват се с открити обработваеми площи, пасища, тревни формации, лозя и овощни градини. В Западна Странджа попадат горните течения на водосборните басейни на реките Средецка и Факийска.

Птици:
В Западна Странджа са установени са 112 вида птици, от които 25 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 16 вида, в SPEC3 - 33 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 37 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 35 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Западна Странджа е от световно значение за опазването на застрашения от изчезване в света царски орел /Aquila heliaca/, който гнезди тук. Мястото е едно от най-ценните в страната от значение за Европейския съюз за този вид, както и за опазването на още 8 вида птици – ловен сокол /Falco cherrug/, черна каня /Milvus migrans/, ливаден блатар /Circus pygargus/, дебелоклюна чучулига /Melanocorhypha calandra/, белочела сврачка /Lanius nubicus/, голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/. Западна Странджа поддържа значителни на европейско равнище гнездови популации на сирийския пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, домашната кукумявка /Athene noctua/ и качулатата чучулига /Galerida cristata/. Късопръстият ястреб /Accipiter brevipes/, черният щъркел /Ciconia nigra/, совоокият дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/, късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/ и големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ също са представени със стабилни гнездови популации.

Заплахи:
Районът на Западна Странджа се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горско-стопански дейности. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия на храсталаците и гората, както и разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците. Използваните в района пестициди са опасни за птиците. Сухите пасища и ливади са силно уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии биват опожарявани. Горите в Западна Странджа заемат сравнително малки територии, разпръснати сред откритите пространства. Горско-стопанските дейности, свързани с изсичането на стари дървета, влияят директно върху царския орел, тъй като вида строи гнездата си единствено на големи стари дървета. Незаконната сеч, събирането на дърва за огрев и залесяването с неприсъщи за района видове влошават качеството на горските местообиатния. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. Ловът, събирането на животни и риболовът причиняват безпокойство на птиците.

Законова защита:
По-малко от 1% от територията е поставена под защита съгласно националното природозащитно законодателство. Пет защитени територии попадат в границите на Западна Странджа, като 4 от тях са природни забележителности, обявени през 1973 г. Защитената местност “Невестин град” е обявена през 1990 г. за опазване на естествени местообитания на защитени и редки видове птици. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.