• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Блато Малък Преславец

Област: Силистра
Площ: 375,06 ха
Собственост: държавна собственост - 19%; общинска собственост - 78%; частна собственост - 3%;

Описание:
Намира се в Североизточна България на 33 км западно от Силистра на брега на р. Дунав, в землището на с. Малък Преславец. Надморската височина е около 13 м. Представлява еутрофно езеро. Водното ниво е постоянно и се поддържа от карстови води и валежи. Към река Дунав е изградена дига с преливник. Дълбочината на водоема е около 4 м. По бреговете е обрасъл с тръстика /Phragmites australis/, теснолистен /Typha angustifolia/, широколистен /Typha latifolia/ и лаксманов папур /Typha laxmanii/. Откритата водна повърхност е обрасла частитчно с плаваща водна растителност, основно бяла водна лилия /Nymphaea alba/. От запад и изток има невисоки хълмове с естествени смесени широколистни гори с преобладание на сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Възрастта им е около 50-60 години, а височината на дърветата около 8-10 м.

Птици:
Въпреки малката територия, в блатото Малък Преславец са установени 56 вида птици, от които 7 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 20 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 2 вида, в SPEC3 - 17 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 14 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 13 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Поради своята дълбочина езерото е с преобладаващо открита водна площ с голямо съобщество от бяла водна лилия /Nymphaea alba/, която е добра база за основните гнездящи тук видове - белобузата рибарка /Chlidonias hybridus/ и двата вида водни кокошки - зеленоногата /Gallinula chloropus/ и белочелата /Fulica atra/. Значително по-малък по площ е тръстиковият пояс около езерото, който се разширява само в опашката на водното огледало. Затова и видовете типично гнездящи в тръстика са значително по-малобройни в сравнение с останалите влажни зони в района, в които преобладава тръстиката. Малък Преславец е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на белобузата рибарка. Малкият воден бик /Ixobrychus minutus/, червеният ангъч /Tadorna ferruginea/ и късопръстият ястреб /Accipiter brevipes/ също гнездят тук.

Заплахи:
Езерото Малък Преславец изцяло зависи от връзката му с река Дунав и поддържането на водния му режим. Употребата на пестициди и изкуствени торове в околните обработваеми земи води до промени в химическия състав и качеството на водите. Тъй като влажната зона е много малка тя е силно уязвима към човешките дейности, осъществявани в и около езерото. Най-сериозна заплаха е безпокойството на птиците, причинено от риболова, но също така и от лова и събирането на животни.

Законова защита:
Около 10% от територията е поставена под законова защита чрез обявяването на Защитена местност “Блатото Малък Преславец”. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Предложената защитена зона граничи с потенциална Специално защитена зона в Румъния.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.