• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Гарванско блато

Област: Силистра
Площ: 324,78 ха
Собственост: държавна собственост - 47%; общинска собственост - 3%; частна собственост - 50%;

Описание:
Гарванското блато се намира в Североизточна България на около 30 км западно от Силистра на брега на река Дунав в понижение на релефа между селата Гарван и Попина. В миналото е имало непосредствена връзка с реката. В по-ново време в северната му част е построена дига, която нарушава естествения му воден баланс. Понастоящем блатото има открито водно огледало с площ 48,43 ха и дълбочина не надвишаваща 0,7-0,8 м. По бреговете е обрасло с водолюбива растителност – тръстика /Phragmites australis/, папур /Typha latifolia/, пореч /Roppia palustris/, същински воден морач /Oenanthe aquatica/, камъш /Scirpus sp./, ръждавец /Potamogeton sp./, водно лютиче /Rannunculus aquatilis/, жабешка водянка /Hydrocharis morsus-ranae/ и др.

Птици:
В Гарванското блато са установени са 26 вида птици, от които 8 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 5 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 1 вид, а в SPEC3 - 3 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 6 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 3 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Блатото едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на гнездящата тук белоока потапница /Aythya nyroca/. Други водолюбиви птици също гнездят тук в представителни числености, като червеновратия гмурец /Podiceps grisegena/, малкия воден бик /Ixobrychus minutus/ и кокилобегача /Himantopus himantopus/.

Заплахи:
Гарванското блато е разположено до селище и достъпа до него е практически неограничен. Тъй като влажната зона е много малка тя е силно уязвима към промените във водния режим и качеството на водите, както и към човешките дейности, осъществявани в и около блатото. Най-сериозните заплахи са замърсяването с отходни води, идващи от селището, както и бързата еутрофикация на блатото. Необходими са спешни възстановителни мерки, за да се предотврати по-нататъшно влошаване и унищожаване на ценни местообитания. Директна заплаха за птиците е интензивния лов на водолюбиви птици, който не е съобразен с екологичните възможности на влажната зона.

Законова защита:
Почти цялата територия на Гарванското блато е обявена за защитена местност през 1985 г. с цел опазване на застрашени видове растения и животни. Блатото е определено за КОРИНЕ място през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.