• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Западни Родопи

Област: Благоевград,Пазарджик, Смолян
Площ: 125677,58 ха
Собственост: държавна собственост - 95%; общинска собственост - 3%; частна собственост - 2%;

Описание:
Мястото включва по-високата западна част на Западните Родопи с най-представителните псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. Северната граница следва линията Велинград- Ракитово - Батак - Пещера. Най-голяма площ заемат горите от бял бор /Pinus sylvestris/, следвани от смърча /Picea abies/. По малки по площ са еловите /Abies alba/ и буковите /Fagus sylvatica/ гори. Срещат се също гори от черен бор /Pinus nigra/ и издънкови гори от горун /Quercus dalechampii/, трепетлика /Populus tremula/ и зимен дъб /Q. sessiliflora/. Около 10% от територията е заето от открити пространства – пасища и ливади с преобладаване на обикновена полевица /Agrostis capillaris/, картъл /Nardus stricta/ и др., както и на храсталачни съобщества. На територията попадат 3 големи язовира – Доспат, Широка поляна и Голям Беглик, както и стотици малки торфища.

Птици:
В Западните Родопи са установени са 130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като застрашени в Европа в категория SPEC2 са включени 15 вида и съответно в SPEC3 - 28 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 26 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 23 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Западните Родопи поддържат най-многочислената популация на глухаря /Tetrao urogallus/ в България. Те са едно от най-ценните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, както и на лещарката /Bonasa bonasia/, врабчовата кукумявка /Glaucidium passerinum/, пернатоногата кукумявка /Aegolius funereus/, козодоя /Caprimulgus europaeus/, черния кълвач /Dryocopus martius/, белогърбия кълвач /Dendrocopos leucotos/ и на осояда /Pernis apivorus/. Територията е една от най-значимие в Европа за опазване популациите на червеногръдката /Erithacus rubecula/, чинката /Fringilla coelebs/, белогушия дрозд /Turdus torquatus/, коса /Turdus merula/, жълтоглавото кралче /Regulus regulus/ и черноглавото коприварче /Sylvia atricapilla/.

Заплахи:
Западни Родопи граничат от север с гъсто населени райони и областни центрове. В непосредствена близост се намират много села, махали и малки градове. Естествените гори са застрашени от прекомерната екплоатация на горски ресурси извън малкото защитени територии, както и от повсеместни незаконни сечи. Това снижава качествата на горските екосистеми, нарушава естествения воден баланс в целия район и предизвиква ерозионни и свлачищни процеси. Съществуващите язовири и водохващания също допринасят за сериозни нарушения на водния баланс. Реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на множество малки ВЕЦ по поречията на планинските реки допълнително ще увеличат отрицателното въздействие върху водния баланс в Западните Родопи. В района е регистрирано и умишлено предизвикване на пожари в горите с цел търговия с дървесина. Премахването на старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително възможностите на кълвачите и совите да намират подходящи места за гнездене и храна. Развитието на ски туризма е най-сериозната заплаха, както за горите, така и за субалпийските местообитания. Мащабен проект за изграждане на ски комплекс и поддържащи съоръжения в района на Сюткя ще предизвика широкообхватно унищожаване на горски местообитания. Строителни дейности, свързани с развитието на туристичаската инфраструктура предизвиква нарушаване и унищожаване на ценни местообитания в лесно достъпните райони.Такъв процес е стартирал вече в района на язовир Доспат. Естествената сукцесия на горите във високопланинските ливади е застрашаващ фактор за гнездящите там птици, както и за грабливите птици, използващи тези територии за хранене. Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на грабливи птици и сови, използване на капани), скалното катерене, движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително т.нар. “off road”) и други.

Законова защита:
Около 11% от територията на Западни Родопи е поставена под законова защита. Тук попадат 31 защитени територии – 4 резервата, един поддържан резерват, 22 защитени местности и 4 природни забележителности. Резерватите “Дупката”, “Купена” и “Мантарица” са обявени с цел опазване на редки и застрашени животински видове и характерни за района горски екосистеми. Те са признати от UNESCO (Програма “Човек и биосфера”) за биосферни резервати през 1977 г. Резерват “Беглика” опазва образци от псевдо-бореални смърчови гори. През 1998 г. около 96% от територията е определена за КОРИНЕ място, поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.