• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Лудогорие

Област: Разград, Русе, Силистра
Площ: 91388,98 ха
Собственост: държавна собственост - 48%; общинска собственост - 20%; частна собственост - 32%;

Описание:
Мястото се намира в Североизточна България и съответства на географската област Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Територията му попада в рамките на 14 общини от областите Русе, Силистра и Разград. Релефът е равнинно-хълмист с характерни форми - каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. Половината от общата площ на мястото е заета от широколистни гори, а другата половина са обработваеми площи пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. dalechampii/ и полски клен /Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. Има и големи площи изкуствени насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. Тревните съобщества са ксеротермни главно от белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa, Poa concinna/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и ефемери, както и мезоксеротермни - около селищата.

Птици:
В Лудогорието са установени са 115 вида гнездящи птици, от които 22 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 51 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида (царски орел /Aquila heliaca/ и ливаден дърдавец /Crex crex/), а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 32 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 29 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Лудогорието е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазването на 9 гнездящи тук видове – малък креслив орел /Aquila pomarina/, черна каня /Milvus migrans/, белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, червен ангъч /Tadorna ferruginea/, горска чучулига /Lullula arborea/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, козодой /Caprimulgus europaeus/, синявица /Coracias garrulus/ и черночела сврачка /Lanius minor/. Повечето от тези видове предпочитат екотона между гората и откритите пространства, както и мозаечни местообитания. Много други грабливи птици гнездят в Лудогрието в значителни количества, като използват горите и скалните венци по суходолията за гнездене, а откритите пространства наоколо – за намиране на храна.

Заплахи:
Лудогорието е заобиколено от земеделски земи и е частично изолирано от други територии с горски местообитания, с изключение на ОВМ “Хърсовска река”, разположено в близост до източната му граница. Поради наличие на селища по границите на мястото достъпът до определени части от него е силно улеснен. Местообитанията са чувствителни към човешките дейности, включително и тези причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези гнездящи по скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, както и туризъм през гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Ползването в горите, включително голите сечи, както и горските пожари (умишлени пожари) влошават качеството на горските местообитания и безпокоят птиците по време на гнездовия период. Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно въздействие върху птиците и тяхната хранителна база. Упадъкът на животновъдството, охрастяването, облесяването и разораването на пасищата води до загуба на ценни тревни местообитания за птиците. Сухите пасища са силно уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека.

Законова защита:
Лудогорието няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. На територията му се намират само три защитени територии, обявени за опазване на характерен ланшафт, които обхващат под 1% от площа му. Около 40% от теритоията му е обхваната от КОРИНЕ място “Лудогорие”, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 г. Лудогорието е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.