• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Балчик

Балчик Област: Добрич
Площ: 1554,16 ха
Собственост: държавна собственост - 41%; общинска собственост - 26%; частна собственост - 37%;

Описание:
Мястото се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие югозападно от град Балчик, непосредствено до града. Обхваща част от Добруджанското плато и клифа на юг до вилната зона и курорта Албена. На северозапад граничи с международен път Е87, а на североизток със самия град. На територията му попада квартал Момчил. В югоизточната си част е терасирано и прорязано от дълбоки дерета и ровове с отвесни седиментни стени, множество свлачища и обрушвания. Отделено е от морето с тясна брегова ивица и път. От срещащите се тук местообитания преобладават откритите тревни пространства – ненапоявани земеделски земи и пасища с проебладаване на степни съобщества с катраника /Artemisia alba/ и брегова овсига /Bromus riparius/. Второстепенно местообитание са широколистните дъбови гори от космат /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Q. virgiliana/ и храсталачните съобщества.

Птици:
В района на Балчик са установени 136 вида птици, от които 42 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 65 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 40 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Територията е определено като типично място с тесен фронт на миграция от световно значение за реещи се щъркели, пеликани и грабливи птици, като е мястото с най-интензивна миграция на грабливи птици в Североизточна България. Тук са отчетени най-големите числености по Северното Черноморие на червената каня /Milvus milvus/, белоглавия лешояд /Gyps fulvus/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, ливадния блатар /Circus pygargus/, степния блатар /Circus macrourus/, големия ястреб /Accipiter gentilis/, малкия ястреб /Accipiter nisus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, обикновения мишелов /Buteo buteo/, орела рибар /Pandion haliaetus/, керкенеза /Falco tinnunculus/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/, ловния сокол /Falco cherrug/ и сокола скитник /Falco peregrinus/. 23% от птиците прелитат на височина до 150 м над земята и 39% - на височина между 160 и 500 м, което в значителна степен завси от атмосферните условия. В допълнение Балчик е една от най-ценните територии в страната от значение за Европейския съюз за опазването на черногърбото каменарче /Oenanthe pleshanka/, чиято гнездова популация е концентрирана по северното черноморско крайбрежие. Бухалът /Bubo bubo/ също гнезди в района. Специални проучвания на гнездящите птици в района на Балчик не са провеждани до сега, но има предпоставки да се счита, че мястото е важно и за други видове птици, характерни за степните местообитания.

Заплахи:
Мястото е силно уязвимо към човешки дейности, свързани с унищожаване на степните местообитания, със застрояване, както и към изграждане на високи съоръжения. Най-сериозна заплаха за района са съществуващите проекти за строителство на ветроенергийни паркове в самата защитена зона и около нея, които са разположени на западночерноморския прелетен път на птиците Via Pontica. Повечето ветрови генератори са с височина 120 метра и повечето от тях ще бъдат разположени в територии, където проучванията на БДЗП потвърдиха че реещите се и други активно летящи мигриращи птици преминават през района на височина до 150 м, което означава директен сблъсък на огромни количества птици. Двадесет и четири ветрови генератори ще бъдат издигнати на територията съгласно одобрените проекти, но е твърде възможно по-нататъшното разширяване на ветроенергийния парк. Ветроенергийните съоръжения специално в този район ще възпрепятстват свободното предвижване на птици, основно на реещите се мигриращи птици и зимуващите птици и в значителна степен ще ограничат достъпа им до ползваните от тях местообитания. Те ще са пирчина за директен сблъсък и пряко унищожаване на птиците и ще доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на височина за предвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метереологични условия. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, както и по-нататъшно намаляване на техните популации. Строителството на различни типове сгради и съоръжения ще доведат до необратимо унищожаване на степни местообитания, разпокъсването им, и съответно значително намаляване на гнездовата популация на черногърбото каменарче и други характерни видове. Поради наличието на селища на територията и в близост до нея през последните години се появиха незаконни сметища, които допълнително влошават качеството на местообитанията. Дейностите свързани с развитието на инфраструктурата и развитието на туризма могат да доведат до значително безпокойство за птиците, разпокъсване, влошаване и дори унищожаване на ценни местообитания, ако не се планират по подходящ начин.

Законова защита:
Балчик няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.