• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Галата

Галата Област: Варна
Площ: 8136,74 ха
Собственост: държавна собственост - 76%; общинска собственост - 4%; частна собственост - 20%;

Описание:
Галата се намира в Североизточна България, южно от град Варна. Обхваща източната част на Момино плато. Територията му е заключена между бреговата ивица на Черно море (от южната част на Варненския залив - квартал Аспарухово, едноименния нос и квартал Галата, до Змийски нос и къмпинг Рай) на изток и главен път Е87 (Варна-Бургас) в участъка село Близнаци – село Приселци – разклон квартал Аспарухово от запад. На север мястото граничи с пътя за квартал Аспарухово и вилна зона. Мястото е разположено на варовиково плато прорязано от дълбоките дерета на няколко реки. Северната му част е по-висока. Крайбрежието там е със стръмни земни и скални брегове и свлачища. В южната по-ниска част има пясъчни ивици и крайморски гори. Основно местообитание в района на Галата са широколистните гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/, които заемат половината от общата му площ. Другата половина е заета от крайбрежни морски води (25%), обработваеми площи, тревни пространства с доминиране на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/ и др. на места с храсти и ниски дървета. Около селищата има овощни градини и лозя.

Птици:
В Галата са установени 178 вида птици, от които 34 са вписани в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 75 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 22 вида, в SPEC3 - 50 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 61 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 59 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Галата обхваща най-дългата неповлияна от човека крайбрежна ивица по българското Черноморие, поради което е едно от най-важите места в страната за средиземноморския буревестник /Puffinus yelkouan/, за който се счита че гнезди тук. През гнездовия период и по време на миграция крайбрение морски води осигуряват значителен хранителен ресурс за рибарките и чайките, включително тънкоклюната чайка /Larus genei/, гривестата рибарка /Sterna sandvicensis/ и речната рибарка /Sterna hirundo/. Тези видове се струпват в значителни количества, следвайки рибните пасажи. Галата е разположена на миграционния път Via Pontica и над крайбрежните и част и редовно прелитат значими количества реещи се мигриращи птици, основно щъркели. Тя е типично място с тесен фронт на миграция, където мигриращите птици прелитат ниско над земята. По крайбрежието по време на миграция се наблюдават също и лопатарки /Platalea leucorodia/ и блестящи ибиси /Plegadis falcinellus/. Крайбрежните гори представляват подходящи местообитания за гнездене на представителни популации на полубеловратата мухоловка /Ficedula semitorquata/, сивия кълвач /Picus canus/, средния пъстър кълвач /Dendrocopos medius/ и горската чучулига /Lullula arborea/. Мозаечните местообитания от пасища и храсталаци предоставя поддържат добри популации на градинската овесарка /Emberiza hortulana/. Крайбрежните скални и подобни на степ местообитания поддържат представителна гнездова популация на черногърбото каменарче /Oenanthe pleshanka/.

Заплахи:
Галата е особено уязвима към човешки дейности, свързани и разрушаване на тревни и горски местообитания, застрояване, както и изграждане на високи съоръжения както на земята, така и в морето. Основни отрицателни фактори са управлението на горите и общото развитие на района. Интензивните горско-стопански дейности, включващи премахване на старите умиращи дървета и интензивни сечи, оказват значително отрицателно въздействие на горските местообитания. Крайбрежието е обект на интензивно застрояване поради развитието на туризма през последното десетилетие. Това води до нарушаване и дори унищожаване на крайбрежни местообитания в места, достъпни за туристите. Все още има обширни територии недостъпни за туристите, но развитието на инфраструктурата би поставило и тези места под заплаха. Плитководните части на морската акватория са чувствителни към прекомерното ползване на рибните ресурси, траленето и изграждането на високи съоръжения. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще водят до фрагментиране на местообитанията на мигриращите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, както и по-нататъшно намаляване на техните популации.

Законова защита:
Галата няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. В границите и попадат само две малки по площ защитени територии, обхващащи много по-малко от 1% от територията на мястото. Защитена местност “Ракитник” е обявена през 1878 г. за опазване на застрашени видове растения, а защитената местност “Лимана” е обявена през 1979 г. за опазване на застрашени видове птици. Около 4% от територията е обхваната от КОРИНЕ място “Галата”, определено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.