• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Каменски баир

Каменски баир Област: Сливен
Площ: 1652,69 ха
Собственост: държавна собственост - 8%; общинска собственост - 37%; частна собственост - 55%;

Описание:
Каменски баир се намира в Южна България на югозападно от град Сливен в землището на едноименното село. Територията му е затворена между пътя София-Бургас на север, ж.п. линията Сливен-Бургас на североизток и изток, пътя Сливен-Ямбол от запад и село Камен от юг. Южно от мястото е коритото на река Тунджа, а през територията му протича река Арка, която е неин приток. Каменски баир представлява невисок безлесен хълм. Основно местообитание тук са откритите пространства – земеделски площи (обработваеми и пустеещи), пасища и храсталачни съобщества.

Птици:
Макар да има малка територия на Каменски баир се срещат 142 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 61 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 17 вида, в SPEC3 - 40 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 40 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 33 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Каменски баир е от световно значение и една от най-ценните територии в България, използвани за хранене от световно застрашения царски орел /Aquila heliaca/. Тази малка територия предоставя хранителна база както за голям брой царски орли, така и за други застрашени видове грабиви птици като черната каня /Milvus migrans/ и египетския лешояд /Neophron percnopterus/ през гнездовия период, а по време на миграция – за степния блатар /Circus macrourus/, тръстиковия блатар /Circus areuginosus/, ливадния блатар /Circus pygargus/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/ и малкия орел /Hieraaetus pennatus/. Каменски баир е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/, гнездяща тук в много плътна популация. Синявицата /Coracias garrulus/ и совоокият дъждовирец /Burchinus oedicnemus/ също имат представителни гнездови популации в района.

Заплахи:
Каменски баир е малка територия, разположена в гъсто населен район с добре развита инфраструктура, в близост до голям град – Сливен, и до международния път София – Бургас. По тези причини цялата територия е лесно достъпна и е силно уязвима към всички човешки дейности, осъществявани в границите на мястото и около него. Най-сериозната заплаха за тревните местообитания е превръщането на пасищата в обработваеми земи и овощни градини, както и сукцесията в резултат на намаляване на пашуващите животни. Унищожаването на пасищата води до изчезване на хранителната база за грабливите птици, както и до загуба на гнездови местообитания за късопръстата чучулига. Потенциална заплаха е изграждането на ветроенергийни паркове в района, които ще ограничат достъпа на грабливите птици до ловните им територии. Те ще затруднят предвижването и ще предизвикват гибелта им. Паленето на стърнищата предизвиква пожари и в пасищата и води до разрушаването на ценни местообитания. Други заплахи предизвикващи влошаването и дори загубата на местоообитания са добивът на инертни материали за строеж на пътища, както и застрояването на територията поради непрекъснатата урбавнизация. Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и най-вече за младите, които са излетели наскоро. Бракониерството и използването на отрови против вълци оказва пряко отрицателно влияние и гибел на грабливи птици.

Законова защита:
Каменски баир няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 г. е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.