• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Дуранкулашко езеро

Дуранкулашко езеро Област: Добрич
Площ: 3355,90 ха
Собственост: държавна собственост - 61%; общинска собственост - 12%; частна собственост - 27%;

Описание:
Крайморско лиманно сладководно до бракично езеро с естествен произход и значителни обраствания от водолюбива растителност. Разположено е в Североизточна България в район със сарматски варовици, на 6 км от границата с Румъния, източно от едноименното село. Заобиколено е с обработваеми земи и степни територии. Пясъчни дюни и плажна ивица го отделят от морето на изток. Сред югозападната открита езерна акватория са разположени 2 острова, единият от които е археологически обект. Водният баланс на езерото се определя главно от подземните води и валежите. При силно вълнение през пясъчната коса е възможно навлизане на морска вода в езерото. Основни местообитания са откритите водни площи и обширните масиви от висша водолюбива растителност покриващи предимно северната (Орловото блато) и югозападната (Ваклинския ръкав) част на езерото, както и блатото от югоизточната му страна. Сред тях доминират обикновената тръстика /Phragmites australis/, теснолистният /Typha angustifolia/, широколистният папур /Typha latifolia/ и триръбестият камъш /Shoenoplectus triqueter/. Около югозападната част на езерото са обособени храстови асоциации от драка /Paliurus spina-christi/, обикновен глог /Crataegus monogyna/, шипка /Rosa canina/ и изкуствено създадени насаждения от топола /Populus sp./, полски ясен /Fraxinus oxycarpa/, мъждрян /Fraxinus ornus/, махалебка /Prunus machaleb/. Сред водолюбивата растителност във Ваклинския ръкав на езерото има естествено появили се групи от бяла върба /Salix alba/.

Птици:
В Дуранкулашкото езеро и прилежащите му територии са установени 260 вида, от които 72 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 110 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 14 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 27 вида, в SPEC3 - 69 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 95 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 91 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Дуранкулашкото езеро е място от световно значение за водолюбивите птици през зимата, главно поради големите струпвания на гъски. Заедно с голямата белочела гъска /Anser albifrons/, тук в значителни количества зимува световно застрашената червеногуша гъска /Branta ruficollis/, като почти цялата й световна популация през януари и февруари пребивава в Дуранкулашкото и Шабленското езера, което несъмнено ги прави едни от най-значимите влажни зони в света. Сред многобройните ята гъски редовно се среща и световно застрашената малка белочела гъска /Anser erythropus/. Езерото е едно от местата в страната с големи струпвания на зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/ през зимата. То е едно от няколкото места в България, където са наблюдавани през последните години червеногушия гмуркач /Gavia stellata/, моминия жерав /Antropoides virgo/ и стрепета /Tetrax tetrax/. Тъй като езерото се намира на миграционния път Via Pontica и в близост до Дунавската делта, то е една от най-важните станции при прелета на птиците по българското Черноморие. Особено многобройни са щъркелоподобните /Ciconiiformes/, гъскоподобните /Anseriformes/ и дъждосвирцоподобните /Charadriiformes/ птици. Използва се като място за почивка по време на прелет от розовия пеликан /Pelecanus onocrotalus/, малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, както и от единични екземпляри голям креслив орел /Aquila clanga/. По време на миграция е установено и водното шаварче /Acrocephalus paludicola/, което е застрашено от изчезване в света. В по-малки количества, както през зимата, така и по време на миграция са отбелязани тръноопашатата потапница /Oxyura leucocephala/ и къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/ (Иванов, 1993). Средиземноморският буревестник /Puffinus yelkouan/ ползва крайбрежните морски води пред езерото като място за хранене. Езерото е едно от най-важните в страната места за гнезденето на червената чапла /Ardea purpurea/, морския дъждосвирец /Charadrius alexandrinus/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, кафявокрилия огърличник /Glareola pratincola/, средната пъструшка /Porzana parva/, белочелата рибарка /Sterna albifrons/ и вечерната ветрушка /Falco vespertinus/. Eзерото е основното гнездовище по Българското Черноморие на застрашената от изчезване в света белоока потапница /Aythya nyroca/. Макар и в по-малки количества тук гнездят и някои други редки и застрашени от изчезване видове птици, като големия воден бик /Botaurus stellaris/, совоокия дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/ и полската бъбрица /Anthus campestris/.

Заплахи:
Дуранкулашкото езеро се ползва като източник на води за напояване, за промишлен риболов и събиране на речни раци, в по-малка степен – добив на тръстика, а околните му територии – за паша на кози, овце и крави, земеделие (отглеждане на зеленчуци и зърнени култури), отдих и туризъм, в по-малка степен горско-стопански дейности, както и лов извън защитената територия. Прекомерното водочерпене за нуждите на напояването нарушава водния баланс на езерото. Незаконния лов и риболов, незаконния добив на пясък от пясъчните дюни, както и безконтролната паша в крайбрежната растителност води до влошаване на местообитанията и безпокойство на птиците. Законния лов извън защитената територия постоянно прогонва зимуващите гъски от земеделските земи северно от езерото, които са най-предпочитани от гъските като място за хранене. Поради интензивното земеделие в околните обработваеми земи и интензивното животновъдство концентрацията на биогенни елементи (особено амониеви соли и фосфати) и органична материя в езерото драстично се повиши през последните десетилетия. Интензивното земеделие във водосборния басейн на езерото и основно това от 70-те и –80-те години, вклюващо ползването на големи количества нитрати и фосфати, неправилно съхранение на изкуствени торове и липсата на пречистване на водите сериозно допринесе за увеличаването на биогенни елементи в езерото. Безконтролното водочерпене за питейни нужди и напояване води до неестествено понижаване на водното равнище. Голямото количество биогенни елементи и нарушаването на естественото водно ниво на езерото са основнат апричина за нарастване на еутрофикацията и нарушаване на равновесието на водната екосистема. В последните години Дуранкулашкото езеро е силно застрашено от планове за развитието на нови обекти за отдихи туризъм, както и изграждане на ветроенергийни паркове. Интензивното развитие на туризма, свързано с изгражданет она нови хотели ще доведе до влошаване на качествата и дори унищожаване на ценни местообитания, както и значителен антропогенен натиск и безпокойство на птиците, които са много по-високи от прага на поносимост на влажната зона. Дори при сегашната ситуация много туристи навлизат през пясъчните дюни в защитената територия по време на гнездовия период и предизвикват безпокойство на птиците и замърсяване на местообитанията. Ветроенергийните паркове ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответноно намаляване на техните популации.

Законова защита:
Дуранкулашкото езеро е обявено за защитена местност през 1983 г. с цел опазване на застрашени видове водолюбиви птици. Тя обхваща 13% от територията на предложената защитена зона. В сила е план за управление на защитената местност. През 1984 г. Дуранкулашкото езеро е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската Конвенция. През 1989 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. 23% от територията на Орнитологично важното място е определена за КОРИНЕ място, поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.