• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Комплекс Ропотамо

Комплекс Ропотамо Област: Бургас
Площ: 3867,63 ха
Собственост: държавна собственост - 44%; общинска собственост - 52%; частна собственост - 4%;

Описание:
Комплексът Ропотамо се намира на 50 км южно от Бургас и обхваща лиманната част и заливната тераса на река Ропотамо с естествени заливни гори, пясъчни дюни, плажна ивица и дълбоко разчленено крайбрежие с вдадени в морето скални носове и тесни и дълбоки заливи, остров Свети Тома, блатата Алепу, Аркутино и Стамополу. На изток и югоизток комплексът обхваща планински ридове със скали и широколистни гори. Комплексът Ропотамо включва значително разнообразие от биотопи. Съществен елемент представляват крайбрежните блата с хигрофитна растителност с преобладаване на тръстика /Phragmites australis/, теснолистен папур /Typha angustifolia/, широколистен папур /Typha latifolia/, крайбрежен камъш /Shoenoplectus litoralis/ и др., както и такива с хидрофитна растителност: водна лилия /Nymphaea alba/, жабешка водянка /Hydrocharis morsus ranae/, издута водна леща /Lemna gibba/ и др. Характерни за комплекса са речният лиман на р. Ропотамо с хигрофитна и хидрофитна растителност, включваща посочените по-горе видове, лонгозни гори от полски ясен /Fraxinus oxycarpa/, полски бряст /Ulmus minor/, черна елша /Alnus glutinosa/ глог /Crataegus monogyna/ със значително участие на лиани. Широколистните гори са главно от благун /Quercus frainetto/ със средиземноморски елементи или смесен с космат дъб /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/ и др. Крайбрежната ивица е заета от дюни с псамофитна тревна растителност, главно песъчар /Ammophilla arenaria/, пясъчна лилия /Pancratium maritimum/ и др., вторични храстови и тревни съобщества с преобладаване на драка /Paliurus spina-christi/, морски пелин /Artemisia maritima/ полски пелин /Artemisia campestris/, влагалищна власатка /Festuca vaginata/ и др. На места морският бряг е скалист с ниши, подводни пещери и морски заливи. (Мешинев и кол., 1982; Бондев, 1991; Георгиев, 1993).

Птици:
На територията на комплекса Ропотамо през последните години са установени 236 вида птици, от които 69 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове птици 104 са световно застрашени в категория SPEC1 са включени 10 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 27 вида, в SPEC3 - 67 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 87 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 83 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Комплекс Ропотамо е едно от най-важните места в страната като гнездовище на група от видове, силно привързани към разнообразните типове местообитания на територията му – средиземноморския буревестник /Puffinus yelkouan/, голямата пъструшка /Porzana porzana/, средната пъструшка /Porzana parva/, червената чапла /Ardea purpurea/, гривестата чапла /Ardeola ralloides/ и полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/. Комплекс Ропотамо е едно от трите гнездови находища на морския орел /Haliaeetus albicilla/ по българското черноморие. През размножителния период, по време на миграция или зимуване са установени 10 световно застрашени вида - малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/, мраморната патица /Marmaronetta angustirostris/, белооката потапница /Aythya nyroca/, морският орел, степният блатар /Circus macrourus/ големият креслив орел /Aquila clanga/, царският орел /Aquila heliaca/, белошипата ветрушка /Falco naumanni/ и ливадният дърдавец /Crex crex/. Значителна е ролята на комплекса като междинна станция при миграция на птиците и като типично “място с тесен фронт на миграция”, главно за белия щъркел /Ciconia ciconia/, обикновения мишелов /Buteo buteo/ и някои други видове грабливи птици (Мичев, 1987; Янков, 1993). Комплекс Ропотамо поддържа значителни зимуващи популации на черногушия гмуркач /Gavia arctica/, кафявоглавата потапница /Aythya ferina/, червеноклюната потапница /Netta rufina/ и сивата патица /Anas strepera/.

Заплахи:
Част от комплекса има статут на резерват и в него не се позволяват никакви човешки дейности. В буферната зона на резервата, както и в незащитените територии се извършват горско-стопански дейности, лов, риболов, транспорт, отдих и туризъм. Основните проблеми пред комплекс Ропотамо са изключително силната туристическа преса, застрояването и промени във водния режим, породени от водоползванията в горното течение на водосборния басейн на река Ропотамо и от еутрофикацията на блатата. На север комплекса граничи с голям черноморски курорт – Дюни, а на юг - с град Приморско, който е добре развит туристически център. Сечите в горите и лова са фактор за безпокойство на птиците. Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните популации.

Законова защита:
Понастоящем 52% от комплекс Ропотамо е поставен под законова защита съгласно българското природозащитно законодателство. Поддържаният резерват “Ропотамо” е обявен през 1940 г. първоначално като резерват с цел опазване на разнообразие от местообитония и богата флора и фауна, включително птици. По време на дългата и история категорията на тази защитена територия е променяна няколко пъти. Останалите 6 защитени територии в комплекса са обявени с цел опазване на застрашени местообитания, растителнии животински видове, включително птици. От 1975 г. Аркутино е обявено за Влажна зона с международно значение, съгласно Рамсарската Конвенция. През 2003 г. Рамсарския обект е разширен и обхваща цялата територия на комплекс Ропотамо. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Половината от комплекса е определен за КОРИНЕ място през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.