• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Долни Богров-Казичене

Долни Богров-Казичене Област: София - област, София - град
Площ: 2251,16 ха
Собственост: държавна собственост - 6%; общинска собственост - 20%; частна собственост - 74%;

Описание:
Мочурлива местност между селата Долни Богров и Казичене, прорязана от отводнителни канали. През зимата мочурливите места не замръзват поради наличието на минерален извор. Основното местообитание са ливади и пасища, обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 1991). Височината на тревостоя достига 1-1,2 м. На места се срещат отделни групи върби /Salix spp./, тръстика /Phragmites australis/ и папур /Typha spp./.

Птици:
Районът е място от международно значение за гнездящия тук световно застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/. Срещат се още 4 световно застрашени вида - белооката потапница /Aythya nyroca/ - през гнездовия период, а малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, белошипата ветрушка /Falco naumanni/ и водното шаварче /Acrocephalus paludicola/ - по време на миграция. При езерото Долни Богров се намира единствената колония на нощна чапла /Nycticorax nycticorax/ в Софийското поле. Комплекса от ливади и влажни зони е важно местообитание за 22 вида от европейско природозащитно значение (BirdLife International, 2004). Освен световно застрашените видове, споменати по-горе, мястото осигурява подходящи местообитания за още 11 вида птици от значение за Европейския съюз, вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Те се срещат в района основно по време на миграция. Десет от видовете птици, сещащи се в райно на Долни Богров-Казичене са включени в Червената книга на България

Заплахи:
Долни Богров-Казичене се намира в непосредствена близост до столицата на България – София, където инфраструктурата е добре развита, околните селища са гъсто населени и постоянно се разширяват. Северно от мястото е разположен голям индустриален комплекс – Кремиковци. Продължаващата урбанизация и развитието на инфраструктурата повишава антропогенния натиск върху територията и може да доведе до бърза изолация и влошаване на важните за птиците местообитания. Спортния риболов и ползването на влажните зони за почивка през размножителния период, както и лова са причина за значителното безпокойство на птиците в тези места.

Законова защита:
Под законова защита е поставена по-малко от 1% от територията на Долни Богров-Казичене. Защитена местност “Блатата” е обявена през 1993 г. за опазване на редки и застрашени видове, основно водолюбиви птици. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.