• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Комплекс Калимок

Комплекс Калимок Област: Русе, Силистра
Площ: 9431,82 ха
Собственост: държавна собственост - 64%; общинска собственост - 9%; частна собственост - 27%;

Описание:
Комплекс Калимок включва бивше голямо крайдунавско блато, превърнато в рибарници, покритият със заливна гора остров Безименен, както и участъкът от брега на река Дунав между тях. Разположен е северно от село Нова Черна. През 50-те години блатото е пресушено чрез отделянето му от р. Дунав с дига и прокопаване на отводнителни канали. Поради непригодност на земите за селско стопанство са построени рибарници, чиито басейни са разделени от влажни и мочурливи ливади на 2 части - източна и западна. Басейните периодично пресъхват и водното ниво се поддържа чрез изпомпване на води от Дунав. По икономически причини понастоящем рибарниците са изоставени. Южно от източната част на рибарниците мочурливите ливади преминават в блато. Основното местообитание са басейните на рибарниците, почти цялата повърхност на които е заета от блатна растителност с преобладаване на теснолистен папур /Typha angustifolia/, на места примесен с широколистен папур /Typha latifolia/, лаксманов папур /Typha laxmanii/ и езерен камъш /Shoenoplectus lacustris/. Бреговете на басейните и дигите са обрасли с обикновена тръстика /Phragmites australis/ (Бондев, 1991). В откритите водни площи преобладават жабешката водянка /Hydrocharis morsus ranae/, водната лилия /Nymphaea alba/, щитолистната какичка /Nymphoides peltata/, дяволският орех /Trapa natans/ и др. Бреговете на отводнителния канал са обрасли също с тръстикови масиви, а на места и с върби /Salix sp./. Влажните ливади са покрити предимно с различни кисели треви, а на места по периферията им има тръстика, крайбрежен камъш /Shoenoplectus litoralis/ и др. Между реката и рибарниците се намира временно заливна гора от върби /Salix spp./ и тополи /Populus spp./, с богат подлес и увивни растения, на места с малки водоеми. Остров Безименен е изцяло обрасъл със заливна гора предимно от бяла върба /Salix alba/ и бяла топола /Populus alba/.

Птици:
Рибарниците Калимок са едно от международно значимите места за водолюбиви птици по поречието на река Дунав. На територията им са установени 188 вида птици, от които 61 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 85 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 9 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 58 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 71 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 64 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Рибарниците са от световно значение за гнездещата тук белоока потапница /Aythya nyroca/ и като място за почивка на къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/. Тук се намира и една от двете гнездови колонии на кокилобегача /Himantopus himantopus/. През гнездовия период комплекс Калимок е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белооката потапница, нощната чапла /Nycticorax nycticorax/, малката бяла чапла /Egretta garzetta/, гривестата чапла /Ardeola ralloides/, големия воден бик /Botaurus stellaris/, лопатарката /Platalea leucorodia/, кокилобегача, синявицата /Coracias garrulus/, както и за три вида рибарки – речната /Sterna hirundo/, белобузата /Chlidonias hybridus/ и черната рибарка /Chlidonias niger/. Комплексът е постоянна хранителна база за една двойка морски орли /Haliaeetus albicilla/. По време на миграция в района се струпват значителни количества бели щъркели /Ciconia ciconia/ и блестящи ибиси /Plegadis falcinellus/. През този период и през зимата рибарниците са място от световно значение за малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и сивата гъска /Anser anser/. Те са важно място за зимуването на хвойновия дрозд /Turdus pilaris/. През зимата се струпват и големи количества водолюбиви птици, сред които червеногушата гъска /Branta ruficollis/, голямата белочела гъска /Anser albifrons/ и др.

Заплахи:
Рибарниците изцяло зависят от тяхната изкуствена връзка с река Дунав за поддържане на водния режим в тях. Екстензивния начин на рибовъдство, който позволява наличието на водна плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от ключово значение за ценността на мястото. Промяната на практиките по управлението на рибарниците, включително периодичното пресушаване на част от басейните или изоставянето им, премахването на естествената растителност в отделни басейни, както и превръщането на някои от тях в обработваеми земи са основните човешки дейности, които имат отрицателно влияние върху влажната зона и характерните за нея местообитания. Поради малката си площ територията е чувствителна към всички видове безпокойство от човешки дейности като лов, риболов през гнездовия сезон, събиране на растения и животни и др. Интензификацията на рибовъдството ще доведе до по-нататъшно влошаване на ключовите за птиците местообитания. В момента се осъществява проект за възстанояване на влажната зона с цел задържане и пречистване на водите на река Дунав и поддържане на биологичното разнообразие. Мащабен проект, за повишаване плавателния капацитет на река Дунав - транспортен коридор №1, ще доведе до постоянна промяна на водния режим на влажната зона, тъй като тя е свързана директно с Дунав.

Законова защита:
Около 63% от територията на комплекс Калимок е поставена под законова защита съгласно българското природозащитно законодателство. Защитената местност “Калимок-Бръшлен” е обявена през 2001 г. за опазане на характерни екосистеми и ландшафти, както и за опазване на застрашени растителни и животински видове. Малка част от територията, около 8% е определена за КОРИНЕ място през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. Предложената защитена зона граничи с потенциална Специално защитена зона в Румъния.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.