• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Ломовете

Ломовете Област: Разград, Русе
Площ: 27871,77 ха
Собственост: държавна собственост - 48%; общинска собственост - 19%; частна собственост - 33%;

Описание:
Ломовете обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с меандри на река Русенски Лом и нейните притоци - Черни, Малки (Сваленишки) и Бели Лом. Разположен е в северозападната част на Лудогорието, на 20 км югоизточно от град Русе между селата Иваново, Пепелина, Кривня и Сваленик. Много характерни за Ломовете са отвесните варовикови стени на каньоните, които на места достигат височина до 100 м. Скалите са с множество ниши и цепнатини. Други основни местообитания са горските, като преобладават смесени издънкови гори от летен дъб /Quercus robur/, горун /Quercus dalechampii/, космат дъб /Quercus pubescens/ и келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. Добре застъпени са и смесените гори от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Q. cerris/ с богат подлес. Широко са разпространени вторичните гори и храсталаци от келяв габър, драка /Paliurus spina-christi/, люляк /Siringa vulgaris/ и др. В района се срещат и изкуствени насаждения от бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и черен бор /Pinus nigra/. По долината на много места са запазени мезофилни ливадни съобщества и ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. (Бондев, 1991; Георгиев, 1993). Бреговете на реките са обрасли с различни видове върби /Salix spp./, черна топола /Populus nigra/ и бяла топола /Populus alba/. По долината, главно около селищата има селскостопански площи.

Птици:
В района на Ломовете са установени 149 вида птици, от които 37 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 59 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 17 вида, в SPEC3 - 39 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 48 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 44 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. В Ломовете се среща най-многочислената популация в страната на червения ангъч /Tadorna ferruginea/. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид както и за египетския лешояд /Neophron percnopterus/, белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/ и черната каня /Milvus migrans/. Орелът змияр /Circaetus gallicus/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/, бухала /Bubo bubo/, синявицата /Coracias garrulus/, сивият кълвач /Picus canus/, полската бъбрица /Anthus campestris/ и ястребогушото коприварчи /Sylvia nisoria/ се срещат тук със значителни гнездови популации. В района е установен все още да гнезди един световно застрашен вид, почти изчезнал вече от България – белошипата ветрушка /Falco naumanni/. Долината на река Русенки Лом се явява най-западната част на черноморския прелетен път Via Pontica, която се ползва по време на миграцията главно от грабливите птици. Долината е един от основните коридори по които малкият креслив орел навлиза в България през есенния си прелет.

Заплахи:
Ломовете са заобиколени от земеделски земи и са частично изолирани от други територии поддържащи подобни местообитания. Поради наличие на селища по границите на мястото, както и исторически места на територията му, до определени части от мястото достъпът е силно улеснен. Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на видовете птици гнездящи по скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство и туристически дейности през гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Пожарите, продължаващото застрояване на територията, както и разораването на пасищата и ливадите са основната причина за фрагментацията и загубата на ценни за птиците местообитания. Независимо, че част от територията е под законова защита и има план за управление, дейностите споменати по- горе са заплаха за мястото поради недостига на капацитет у управляващия орган.

Законова защита:
Около 16% от територията на Ломовете е поставена под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Природен парк “Русенски Лом” е обявен през 1970 г. за опазване на уникален равнинен каньон и застрашени растителни и животински видове. Резерват “Бели Лом” е обявен през 1980 г. за опазване на представителни горски екосистеми, както и на характерни за тях растения и животни включително редки видове. От останалите четири защитени територии обявени в района само една – “Рибарниците” е обявена за опазване на червения ангъч, а останалите са обявени за опазване на скални образувания. През 1998 г. част от територията е определена за КОРИНЕ място “Ломовете”, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. КОРИНЕ мястото се припокрива взначителна степен (80%) с предложената защитена зона. През 1989 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.