• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Велчево

Велчево Област: Габрово, Ловеч
Площ: 2310,25 ха
Собственост: държавна собственост - 26%; общинска собственост - 35%; частна собственост - 39%;

Описание:
Влажни ливади Велчево са разположени в котловинно-хълмист район от двете страни на река Видима, северно, северозападно и източно от село Велчево в Предбалкана източно от град Троян. Представлява комплекс от мезофилни и алувиално-ливадни тревни съобщества (около реката), храсти и широколистни гори в подножията и по хълмовете около село Велчево и околните села. Ливадите са обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на ливадна лисича опашка /Agrostis capilaris/, червена власатка /Festuca rubra/, /Cynosurus cristatus/ и др. (Бондев, 1991).

Птици:
Мястото е от международно значение за опазването на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителна численост. По отношение на останалите видове птици районът не е достатъчно проучен.

Заплахи:
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщането им в обработваеми земи. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. Развитието на инфраструктурата в района ще предизика разпокъсване на тревните местообитания.

Законова защита:
Ливадите Велчево нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година са обявени от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.