• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Априлци

Априлци Област: Габрово, Ловеч
Площ: 1942,60 ха
Собственост: държавна собственост - 31%; общинска собственост - 47%; частна собственост - 22%;

Описание:
Комплекс от влажни ливади и пасища разположени на заравнени и слабо наклонени терени около река Видима и нейни притоци в района на град Априлци, в подножието на Средна Стара планина (Национален парк “Централен Балкан”), на около 30 км югоизточно от град Троян. Ливадите са обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на ливадна лисича опашка /Agrostis capilaris/, червена власатка /Festuca rubra/, /Cynosurus cristatus/ и др. (Бондев, 1991).

Птици:
Мястото е от международно значение за опазването на световно застрашения ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителна численост. По отношение на останалите видове районът не е достатъчно проучен.

Заплахи:
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Сериозна заплаха е косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец. Превръщане на ливадите в обработваеми земи напълно унищожава местообитанията на вида. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. Бракониерството е разпространено в района и предизвиква безпокойство и пряко унищожаване на птиците, включително на ливадния дърдавец.

Законова защита:
Ливадите Априлци нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година са обявени от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.