• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Деветашко плато

Деветашко плато Област: Габрово, Ловеч
Площ: 7892,91 ха
Собственост: държавна собственост - 21%; общинска собственост - 23%; частна собственост - 56%;

Описание:
Деветашкото плато е карстово плато разположено в Северна България, в Предбалкана северозападно от град Ловеч. На северозапад платото оформя ръб над река Осъм, която служи за граница. От север границата преминава през землищата на селата Александрово и Кравуна, като на изток от Кравуна върви в южна и западна посока през землищата на Горско Сливово и Кърпачево. От запад тя върви първоначално в посока успоредно на пътя Йоглав-Тепава. Оттам продължава на североизток до Деветаки, където отново върви в южна посока и описва отворена на юг дъга. Основната скала тук е от варовици, като се наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни проявления на карста - въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. Тук са едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Горите заемат 1/3 от територията на Деветашкото плато, а останалата част са предимно открити пространства. Широколистните гори са основно от цер /Quercus cerris/, космат дъб /Q. pubescens/ и вергилиев дъб /Q. virgiliana/. На места са примесени със сребролитна липа /Tilia tomentosa/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/, както и храсталаци и гори от келяв габър. Откритите пространства са обрасли с мезоксерротермна растителност с преобладаване на луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/, троскот /Cynodon dactylon/ и белизма /Dichantium ischaemum/, или с мезофилни тревни съобщества от ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, ливадна лисича опашка /Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis stolonifera/ и др. (Бондев, 1991).

Птици:
Скалните комплекси в района са местообитание на редица петрофилни видове птици, някои от които редки и застрашени. Тук са установени 78 вида птици, от които 8 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 38 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – ливадния дърдавец /Crex crex/, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 12 вида, в SPEC3 - 23 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 23 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 20 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Деветашкото плато е от световно значение за опазването на ливадния дърдавец. То е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазането на гнездящите тук орел змияр /Circaetus gallicus/ и градинска овесарка /Emberiza hortulana/. Района поддържа и представителни популации на бухала /Bubo bubo/, осояда /Pernis apivorus/, белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/, ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/ и червеногърбата сврачка /Lanius collurio/.

Заплахи:
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата, а също и на горите. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщане на им в обработваеми земи. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Употребата на пестициди и химикали в околните обработваеми земи оказва негативно влияние върху хранителната база на повечет оот гнездящите тук птици.

Законова защита:
Само 0.5% от територията е поставена под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Дветашкото плато включва 3 защитени местности и 2 природни забележителности. 70% мястото се припокрива с КОРИНЕ място “Деветашко плато”, определено през 1998 г., поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.