• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Долна Козница

Долна Козница Област: Кюстендил
Площ: 3994,52 ха
Собственост: държавна собственост - 16%; общинска собственост - 60%; частна собственост - 24%;

Описание:
Намира се в Югозападна България между Дупница и Невестино. Разположено е в хълмист район от двете страни на река Кознишка - ляв приток на река Струма и пътя свързващ двата града. На север се простира до селата Чифлигарци и Коркина, а на юг до Мърводол и Блато. В югозападната му част е село Четирци и началото на Скринския пролом на река Струма. На запад е село Ямен и град Невестино. На територията на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с най-голяма площ и значение са ливадите и пасищата обрасли с ксеротермни тревни съобщества от белизма /Dichantium schaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и садина /Crysopogon gryllus/ (Бондев, 1991).

Птици:
Мястото е от международно значение за опазването световно застрашения ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителна численост.

Заплахи:
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщането им в обработваеми земи. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. Бракониерството е разпространена практика в района и предизвиква безпокойство и пряко унищожаване на птиците, включително на ливадния дърдавец.

Законова защита:
Мястото няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.