• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Залив Ченгене скеле

Област: Бургас
Площ: 191,19 ха
Собственост: държавна собственост - 98%; общинска собственост - 2%

Описание:
Малък морски залив при устието на река Маринка, разположен южно от село Крайморие, в непосредствена близост до шосето от Бургас за Созопол. Приустийната част на реката е с обширни и плътни тръстикови масиви с преобладаване на обикновена тръстика /Phragmites australis/, теснолистен папур /Typha angustifolia/ и езерен камъш /Shoenoplectus lacustris/. Дъното на залива пред самото устие е покрито с тинести наноси, образуващи обширни плитчини с дълбочина 5-10 см (единственото в България крайморско тинно поле). Брегът представлява пясъчна ивица, на места с каменисти участъци. Склоновете на речната долина и залива са обрасли с гори и храсти от келяв габър /Carpinus orientalis/ със средиземноморски елементи, като плюскач /Colutea arborеscens/ и др. (Бондев, 1991).

Птици:
В залива Ченгене скеле са установени 180 вида птици, от които 52 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 80 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 6 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 53 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 65 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 58 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Ченгене скеле е от международно значение за гнездящите тук малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и блестящ ибис /Plegadis falcinellus/. Тук няколко пъти е бил наблюдаван световно застрашеният и изключително рядък тънкоклюн свирец /Numenius tenuirostris/. Този вид е наблюдаван в природата само 415 пъти от началото на миналия век до 1993 г. (Tucker, Heat, 1994). Мястото е от голямо значение и за мигриращите птици, особено за дъждосвирцоподобните /Charadriiformes/.

Заплахи:
Заливът Ченгене скеле има много малка площ, поради което е силно чувствителен към всички видове човешки дейности осъществявяни вътре и около територията. Ловът, риболовът, бракониерството и събирането на растения и животни през гнездовия сезон причиняват безпокойство на птиците. Риболовът пряко оказва влияние върху рибните запаси и храната на рибоядните птици. Има случаи на оплитане на птици в риболовните мрежи. Територията е особено чувствителна към всички видове застрояване и към туристическите дейности. Международен път към южната държавна граница пресича източната част на комплекса, като води до силно замърсяване с отпадъци, прекомерен шум, както и смъртност на дребни бозайници и птици от сблъсък с транспортни средства. Заливът е застрашен от мащабно нефтено замърсяване при евентулна авария на преминаващия през него нефтопровод, както и от нефтения терминал на Бургаското пристанище, разположен в близост. Част от мястото е превърната в нелегално сметище за битови и строителни отпадъци.

Законова защита:
Около 83% от територията на залив Ченгене скеле е обявена за защитена местност през 1995 г. с цел опазване на застрашени видове птици. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.