• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Измерване на мъртвата дървесина започна като част от редовната инвентаризацията на ДГС Свиленград
01.08.2014

Измерване на мъртвата дървесина започна като част от редовната инвентаризацията на ДГС Свиленград

През юли започна инвентаризацията на горската територия на ДГС Свиленград, която включва освен обичайните таксационни параметри на гората, измерване и на мъртвата дървесина. В рамките на съвместния проект на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) „Горите на орела” изпълняван по програма LIFE+ на ЕС за първи път в България в заданието за инвентаризация и планиране се включват методологии за инвентаризация на параметри на гората от съществено значение за биоразнообразието. Лесоустроителната фирма Агролеспроект заедно с експерти от БДЗП заложиха представителна извадка от пробни площи, в които се отчитат параметри засягащи вертикалната структура на гората, количество и качество на стояща и лежаща мъртва дървесина, микрохабитати и природни и антропогенни нарушения в горите, допринасящи за динамиката на процесите. Макар, че все още липсва анализ на първоначалните резултати, до момента почти не бяха регистрирани биотопни дървета, а микрохабитатите също са рядкост. По предварителни данни в иглолистните култури количеството мъртва дървесина е по-голямо, отколкото в издънковите широколистни като това вероятно се дължи на по-голямата уязвимост на белия и черния бор в район извън естественото му месторастене. Горите в ДГС Свиленград са със средна възраст около 40 г., като преобладават издънковите.

В рамките на проекта „Горите на орела” изпълняван по програма LIFE+ на ЕС се предвижда изпробване на различни методологии в различни части на страната и оптимизирането им с цел изготвяне на методика, която най-добре да отговаря на условията и нуждите на нашата страна.

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones