• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

БФБ финансира студентски дипломни работи за опазване на биоразнообразие и управление на ЗТ и ЗЗ
20.01.2014

БФБ финансира студентски дипломни работи за опазване на биоразнообразие и управление на ЗТ и ЗЗ

В желанието си да подкрепи усилията на студентите в България, които работят по теми, свързани с биоразнообразието, БФБ организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса (опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни местообитания; разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и животновъдство; развитие на природозащитното образование и други).

Важно условие е обаче дипломната работа или част от нея да засягат или да са свързани с територията на Централна и Западна Стара планина (*) или района на Атанасовско езеро (**), тъй като конкурсът за Дипломни работи се осъществява чрез проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева, като неприемливи са хонорари за дипломанта и научния ръководител, закупуване на оборудване и научна информация (данни, анализи от проучвания и др.).

Всичко, което е необходимо да се направи е дипломанта да изпрати предложение за проект, съгласно приложения формуляр (от сайта на БФБ) до 31.01.2014 г. на е-mail: awards@biodiversity.bg

Специална комисия ще оценява получените предложения и ще следи за съответствие с тематиката и териториалния обхват на конкурса, консервационната значимост на изследвания обект и целесъобразността на предвидените от дипломанта разходи.

Финансирането на дипломни работи на български студенти е добра възможност да се осигурят така необходимите средства за пътуване до различни природни територии за провеждане на изследвания, проучвания и т.н., както и да се закупи литература, консумативи за изследвания и др. важни за дипломантите материали и да се подпомогне научния процес за изследване и популяризиране на биоразнообразието в България.

*
1. Натурa 2000 зони - Западна Стара планина и Предбалкан, Западен Балкан, Драгоман, Понор и Врачански Балкан, Централен Балкан, Централен Балкан буфер и Българка
2. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии - Природен парк „Българка“, Природен парк “Врачански Балкан“ и Национален парк “Централен Балкан”
**
Натура 2000 зона Атанасовско езеро, поддържан резерват Атанасовско езеро, приоритетен хабитат – крайбрежни лагуни (подробности на www.saltoflife.biodiversity.bg)

За повече информация:
Елица Иванова, Координатор Студентски дейности, БФБ – тел. 0893 365475

http://www.bbf.biodiversity.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones