• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Европейската комисия настоява България да включи цялото орнитологично важно място Рила в Натура 2000.
24.10.2014

Европейската комисия настоява България да включи цялото орнитологично важно място Рила в Натура 2000.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"
приветства официалното решение на Европейската комисия (ЕК), която настоява в европейската екологична мрежа Натура 2000 в България да бъдат включени нови територии.

Тъй като от 2010 г. до днес българските правителства не предприеха мерки за обявяване на цялата територия на орнитологично важното място (ОВМ) Рила за защитена зона от Натура 2000, ЕК изпрати последното си предупреждение и даде срок от 2 месеца това да бъде коригирано.

В противен случай този казус, подобно на Калиакра, също се влезе в Европейския съд и страната ни може да бъде осъдена да плаща допълнително глоби за неспазване на европейското законодателство.

Според него в Натура 2000 трябва да влязат достатъчно по брой и размер територии за опазване на птиците, а за минимум се определя обявяването на орнитологично важните места като защитени зони за птици.

ОВМ Рила, обхваща значителна част от територията на Рила планина, като включва Национален парк Рила, Природен парк Рилски манастир и територия около двата парка, която към момента няма законова защита. Цялата територия на ОВМ обхваща както високите алпийски части на планината, така и много стари иглолистни и широколистни гори и ливади.

ОВМ Рила се обитава от 130 вида гнездящи птици и е най-важното място в страната ни за опазването на врабчовата кукумявка, пернатоногата кукумявка и трипръстия кълвач, и е едно от най-значимите места за други горски видове като черния кълвач, белогърбия кълвач, глухаря и др., които са застрашени в целия Европейски съюз.

Местата, обитавани от редки и застрашени видове, като правило осигуряват на човека чист въздух и питейна вода и спомагат за намаляване на ефекта от екстремни климатични явления като наводнения, ерозия, засушавания и много други.

При обявяването на мрежата Натура 2000 за птиците още през 2007 г., ОВМ Рила бе едно от местата, които не бяха изцяло обявени за защитени зони, поради което бе включено в наказателната процедура срещу България за недостатъчност на мрежата за опазване на птиците, стартирала още през 2008 г. Тогава за зона от Натура 2000 беше обявен само Национален парк Рила.

През 2010 г. в резултат на активни преговори между Европейската комисия, българското правителство и неправителствени природозащитни организации четири от шестте значително намалени по площ територии бяха разширени – Пирин, Централен Балкан, Ломовете и Западни Родопи. Активно бяха обсъждани и варианти за разширението на защитена зона Рила, предлагани както от БАН, така и от експерти от неправителствените организации.

Търсеше се вариант за едновременно разширение на защитената зона за птиците и защитената зона за местообитанията, тъй като Европейската комисия ясно посочи на България, че включените в Натура 2000 територии за опазване на кафявата мечка са недостатъчни. Въпреки намереното консенсусно решение от страна на експертите защитените зони да се разширят, така че да обхванат цялото ОВМ Рила, крайното решение на правителството бе само Природен парк Рилски манастир да бъде включен в Натура 2000.

В резултат на това 15% от територията на ОВМ Рила остана извън Натура 2000 – основно стари иглолистни, широколистни и смесени гори, но също така и ливади и пасища в по-ниските частта на планината.

Обявяването на цялото ОВМ „Рила” като защитена зона за птици ще увеличи националното покритие на Натура 2000 едва с 0,19%, но в същото време ще осигури правилната защита и управление на значителна част от националните популации на тези горски видове.

Коалицията „За да остане природа в България“ призовава българското правителство да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на ангажиментите си към европейското природозащитно законодателство, българската природа и правото на българските граждани за чиста и запазена околна среда.

http://forthenature.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones