• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Беленските острови са с международно значение заради застрашени видове и птици
29.07.2015

Беленските острови са с международно значение заради застрашени видове и птици

Комплексът Беленски острови е в списъка на влажните зони с международно значение от 24 септември 2002 г. Той е група от един голям – остров Белене и девет по-малки острова на р. Дунав срещу град Белене, разположени в речен участък с дължина 16 км (между 560 и 576 км), на площ от 6898 хектара. Най-важният тип екосистеми, характерни за комплекса са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата, като остров Белене е най-големият български дунавски остров и единственият, на който се намират три сладководни блата, заедно със заобикалящите ги стари заливни върбови гори, както и съседните острови Милка и Китка (Люта), които са изцяло покрити със заливни гори.


Преобладаващо местообитание са естествените заливни гори предимно от върба (Salix sp.) и бяла топола (Populus alba), а на остров Милка – от бял бряст (Ulmus laevis). Формирането им е пряко свързано с водния режим на реката. Високите води не позволяват пълното развитие на пролетната растителност. Оттеглянето на водите съвпада с високите летни температури, в резултат на което на острова се развива буйна лятна растителност. Дървесно-храстовата островна растителност е с по-беден видов състав в сравнение с тази по крайбрежието на Дунав, като доминират бяла върба (Salix alba) и полска къпина (Rubus caesius).

Трите блата на остров Белене (Песъчина, Мъртвото и Дюлова бара) са свързани помежду си и чрез канал се оттичат в Дунава. При високи пролетни води през гардата, когато е отворена, в езерата постъпва прясна вода по канала. В блатата се развиват типични блатни съобщества – жълта водна роза (Nuphar lutea), плаващ ръждавец (Potamogeton natans) в по-дълбоките и щитолистна какичка (Nymphoides peltata), жабешка водянка (Hydroharis morsus-ranae) и дяволски орех (Тrapa natans) в по-плитките участъци. Блатата са обрасли в различна степен с тръстика (Phragmites australis), ежова главичка (Sparganum ramosum), жиловлековидна лаваница (Alisma plantago-aquatica) и др.
ипична за блатата тук е формацията от Azola filiculoides. Част от територията на остров Белене е покрита с ливади. Тревните асоциации са представени от няколко растителни групировки, които често преминават една в друга, като преобладават обикновеният троскот (Cynodon dactylon), микелиевият дихостилис (Scirpus michelianus) и др. В източните и западните части на островите се образуват пясъчни коси, обикновено без растителност (Иванов, 1993).
Флората на комплекса включва 112 вида водорасли, 19 вида мъхообразни, 21 вида гъби и 475 вида висши растения, 30 от които са включени в Червената книга, 24 в Закона за биоразнообразието, а 12 вида имат международен природозащитен статус. 294 вида са лечебни растения. Изключително ценни са върбовите съобщества. В комплекса се срещат редки и застрашени видове като бялата водна лилия (Nymphaea alba), жълтата водна роза (Nuphar lutea), четирилистната марсилея (Marsilea quadrifolia), блатното кокиче (Leucojum aestivum), плаващия ръждавец (Potamogeton natans), щитолистната какичка (Nympoides peltata) и джулюна (Trapa natans), които са включени в Червената книга на България.
Голямо е разнообразието и на фауната: общо 1014 вида, от които 650 вида безгръбначни, 67 вида риби, 11 вида земноводни, 17 вида влечуги, 211 вида птици и 58 вида бозайници.

Най-голямото богатство на комплекса са птиците. Комплекс Беленски острови предоставя мозайка от важни местообитания за гнездене, хранене и почивка на водолюбиви птици през цялата година. Той поддържа 141 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 15 вида, в SPEC3 – 42 вида. До 1970 г. на остров Белене се е намирала най-голямата смесена колония от чапли, ибиси, лопатарки и корморани по българското поречие на река Дунав, наброяваща над 7000 гнездящи птици (Иванов, 1985).
С построяването на диги по периферията на острова и отводнителна система и след построяването на язовира „Железни врата“ в Сърбия колонията постепенно намалява и изчезва. До скоро са гнездили малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), блестящият ибис (Plegadis falcinellus) и лопатарката (Platalea leucorodia) (Grimmett, Jones, 1989), но в последните години са установени само да използват островните блата за хранене. Днес комплексът е важно местообитание с международно значение за редица застрашени видове птици, като белооката потапница (Aythya nyroca), червената чапла (Ardea purpurea), белобузата рибарка (Chlidonias hybridus) и морския орел (Haliaeetus albicilla). Блатата се явяват едно от малкото гнездови находища на червеновратия гмурец (Podiceps grisegena) в България. Макар и в малка численост, на острова гнезди и ливадният дърдавец (Crex crex).

По време на миграция тук се среща и водното шаварче (Acrocephalus paludicola). През зимата, по време на миграция и през гнездовия период островният комплекс е място където редовно се струпват за хранене и почивка значителни количества къдроглави пеликани (Pelecanus crispus), малки корморани (Phalacrocorax pygmeus) и големи корморани (Phalacrocorax carbo). От бозайниците особено ценен вид е видрата (Lutra lutra).

Сухоземната територия на Комплекс „Беленски острови“ е част от Природен парк „Персина“, обявен през 2000 г. В комплекса има два резервата – островите „Милка” и „Китка”, обявени съответно през 1956 и 1981 г. за опазване на уникални крайречни заливни гори. Поддържаният резерват „Персина Изток” с буферната зона, както и защитената местност „Персина Изток” са обявени през 1981 г. за опазване на представителни влажни зони, с характерни местообитания и гнездови находища на рибарки, патици и гъски. През 1998 г. остров Персина (Белене) е обявен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
Комплексът попада в границите на защитени зони – Натура 2000 места и по двете Директиви на ЕС, Директивата за птиците и Директивата за хабитатите.

В периода 2002-2008 г. на територията на ПП „Персина” се реализира Проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването”, финансиран със средства на Глобалния екологичен фонд и двустранни донори и се изпълнява от МОСВ. По проекта е възстановена влажната зона на о-в Персин и е построена Административна сграда и посетителски център на ПП „Персина”, намиращ се брега на р. Дунав. Възстановената влажна зона е първата от българската част на басейна на р. Дунав.

/снимка: МОСВ/

http://fakti.bg/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones