• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

300 млн. лв. ще получи бизнесът за зелена икономика
07.08.2012

300 млн. лв. ще получи бизнесът за зелена икономика

Бизнесът ще получи 300 милиона лева за енергийна ефективност и зелена икономика, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Осигурени са 150 млн. евро безвъзмездно финансиране и 150 млн. евро под формата на кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Безвъзмездната финансова помощ за един проект може да достигне 2 милиона лева, като няма минимален размер на отпусканата помощ. Максималният интензитет на безвъзмездната помощ е до 50 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Това става възможно благодарение на процедура за енергийна ефективност и зелена икономика по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013", която стартира на 28 юни. Тя ще е постоянно отворена, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.10.2013 г.

Инициативата е на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, която обединява в едно:

- Процедура за безвъзмездна финансова помощ, по която средствата се предоставят от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013";

- "Заемното финансиране", предоставено от ЕБВР чрез шест търговски банки в рамките на Кредитна линия "Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия в България" (BEECIFF). За началния етап са избрани местните търговски банки "Алианц банк – България", "Банка ДСК", МКБ "Юнионбанк", "Прокредит банк" – България, "Райфайзенбанк" – България, "Уникредит Булбанк".

Сред целите на програмата е подобряването на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в малките и средни предприятия.

Търси се и намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на енергоспестяващи производствени технологии, които са полезни за околната среда и намаляват отпадъците.

В процедурата могат да участват микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия и юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Фирмите могат да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност, които водят до намаляване на потреблението на енергия (и/или горива) спрямо базовата линия или за единица произведена продукция. Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден процент на енергийно спестяване, равен на или по-голям от 10%. Приемат се също проекти за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларна, геотермална, термопомпи, биомаса от неселскостопански произход).

Наличието на минимум 80% от общо допустимите разходи по проекта представлява критерий за допустимост на съответния проект.

http://biolife.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones