• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Поредни нарушения в поддържан резерват Сребърна
21.11.2014

Поредни нарушения в поддържан резерват Сребърна

Сребърна е един от емблематичните резервати на България, но за съжаление продължава да е сцена за нарушение на природозащитното законодателство през годините.

На 09.11.2014 г., по време на редовния мониторинг на зимуващите гъски в поддържан резерват „Сребърна”, екип на БДЗП установи два типа нарушения в режима на резервата, а именно - лов и навлизане на три лодки с рибари в границите на защитената територия. В присъствието на експерти на БДЗП беше отстреляна сива гъска (Anser anser) – вид, включен в Червената книга на България. Сребърна е едно от малкото места в България, където този вид гнезди и отстрелът на птици на това място застрашава сериозно националната гнездова популация. Освен опасността от пряк отстрел на защитени видове, стрелбата в защитената територия води и до безпокойство и прогонване на птиците от резервата. Такова нарушение беше констатирано от екипа и миналата година, което буди сериозно безпокойство относно ефективността на мерките, които се вземат за прилагане на закона на територията на поддържан резерват „Сребърна”, особено като се има предвид, че това е една от малкото защитени територии със собствено управление.

Лодките с рибари бяха забелязани в „локвите“ Кълнежа и Камъка. Обичайно в тези места има значителни количества патици - малки корморани, патици и потапници, лиски и лебеди, но за съжаление в резултат на присъствието на рибари, птици липсваха.

За констатираните нарушения бе подаден сигнал до охраната на резервата, а също и на телефон 112. Безпокойство буди факта, че в края на есента и началото на зимата, резерватът се посещава и от световно застрашения вид червеногуша гъска (Branta ruficollis).

Поддържан резерват „Сребърна”, освен защитена територия, съгласно разпоредбите на българското законодателство, е и със статут на влажна зона по Конвенцията по влажните зони с международно значение (Рамсарската конвенция).

Съгласно Закона за защитените територии, на територията на резервата са забранени всякакви дейности, освен изрично и изчерпателно посочените в закона и заповедта за обявяване. Абсолютно недопустимо, с оглед националното и международно значение на резервата, е допускането на ловуване в границите на защитената територия, навлизането на плавателни съдове и незаконен риболов на нерегламентирани места. Резерват „Сребърна” се посещава редовно не само от български, но и от чуждестранни туристи и  експерти в областта на природозащитата. Отзвукът от ловуването в обект с международно природно и културно значение може значително да навреди на имиджа на страната като туристическа дестинация и да предизвика въпроси, относно прилагането на Директивата за опазване на дивите птици на ЕС на територията на страната.

/снимка © Даниел Митев/

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones