• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

ДОБРОВОЛЦИ ПОМАГАТ НА РЕДКИ РАСТЕНИЯ
03.12.2012

ДОБРОВОЛЦИ ПОМАГАТ НА РЕДКИ РАСТЕНИЯ

За три от 125-те Важни места за растенията в България 2012-та беше една добра година. Създадени бяха групи от доброволци, които познават своите места и редките видове растения в тях, следят състоянието им и провеждат практически дейности за опазването им. Това се случи благодарение на проект, осъществен в България от Ботаническата градина при Българската академия на науките, като партньор на международната организация Плантлайф Интернешънъл.Проектът „Природни мрежи за местата и хората”, финансиран от програма „Европа за гражданите” на Европейския съюз, включва дейности за опазване и популяризиране на важни места за растенията в пет европейски страни, три от тях в Югоизточна Европа. В България бяха избрани местата: „Габарево – Елака” (влажни ливади и елшови гори край с. Габарево, община Павел баня), „Таушан тепе” (хълмове със степна растителност и храсталаци край с. Невша, община Ветрино) и „Чепън – Драгоман” (обширна карстова територия в общините Драгоман, Костинброд, Сливница и Годеч).
През 2012 г. във всяко от тези места бяха привлечени доброволци за дейности за подпомагане на редките видове и важните местообитания. Водачите на доброволческите групи преминаха обучение във Великобритания и Холандия. В районите на проекта бяха създадени информационни материали, проведоха се екскурзии с водач-специалист и събития за запознаване на обществеността от близките населени места с разнообразието и значението на дивите растения. На отделни семинари бяха обсъдени българските и европейските закони и програми, които подпомагат опазването на природата.
С помощта на доброволците, във във Важно място за растенията „Таушан тепе” бяха проведени наблюдения на целевите видове растения янкиева метличина (Centaurea jankae) и червено усойниче (Echium russicum), почистена беше пътека сред храсталаците от драка за създаване на достъп до билото на хълма, поставена беше информационна табела; във Важно място за растенията „Габарево - Елака” бяха направени наблюдения на редкия вид калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii), организирано бе почистване от храсти на горската полянка, на която се е срещала орхидеята липарис (Liparis loeselii), поставена бе информационна табела в с. Габарево; във Важно място за растенията „Чепън – Драгоман” бе извършено картиране на орхидеята змийско езиче (Himantoglossum caprinum) и мониторинг на водното насекомоядно растение алдрованда (Aldrovanda vesiculosa), организирано бе почистване от тръстика, камъш и папур на част от Драгоманското блато, възстановяване на част от дървена пътека през блатото, и изнасяне на окосена трева от ливада край с. Бучин проход – находище на редки видове растения.
Екипът натрупа опит в отношенията с местните хора и власти. В трите района на действие на проекта деца и възрастни с интерес научаваха за редките видове растения, живеещи близо до тях, и се отнасяха към близките им Важни места за растенията с любов и загриженост, участваха в доброволческите акции. Това дава надежда, че започналите дейности за опазване на местата ще продължат и занапред, но същевременно е ясна необходимостта от продължаване на сътрудничеството с експерти, както и нуждата от финансова подкрепа за дейностите.
В края на проекта, на международна среща в гр. Павел баня, участници в проекта от шест страни (Великобритания, Холандия, Румъния, Македония, Черна гора и България) споделиха опита си от работата с доброволци в полза на природата и планираха следващи стъпки.
Като награда за усилията на всички доброволци и природозащитници, в края на месец октомври 2012 г. дойде излизането от печат на дългоочаквания сборник „Важни места за растенията в България”. Издаването му е подпомогнато от Фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието, младежта и науката и от Плантлайф Интернешънъл. На 469 страници, с многобройни илюстрации, успоредно на български и английски език, книгата представя природозащитния подход за опазване на растенията и всичките 125 важни места за растенията в България. Изданието е придружено от компакт диск с допълнителна информация и снимки.

На 29.11.2012 г. от 13 ч. в Националния пресклуб на БТА в София ще бъдат представени дейностите и резултатите от проекта за създаване на групи от доброволци за Важните места за растенията в България и ще бъде представена новата книга „Важни места за растенията в България”. Ще присъстват ръководилите идентификацията на Важните места за растенията в страната проф. д-р Димитър Пеев (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания) и доц. д-р Антоанета Петрова, директор на Ботаническа градина при БАН, както и водачите на доброволческите групи. Поканени са представители на Министерство на околната среда и водите и местните власти от районите на проекта.

http://forthenature.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones