• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Eвропейският съд постанови за България: Правителството нанася вреди на природата
18.01.2016

Eвропейският съд постанови за България: Правителството нанася вреди на природата

България бе осъдена от Европейския съд за неизпълнение на задължението за защита на природата и за поставяне на застрашени видове в риск. Причината е, че българското правителство не взе необходимите мерки, за да защити НАТУРА 2000 зоните в района на Калиакра, което позволи да бъдат осъществени огромен брой инвестиционни намерения.

Районът на Калиакра е част от зимните местообитания на световно застрашената червеногуша гъска, като през него преминава и миграционният път на хиляди други птици като белия щъркел и розовия пеликан.

Осъществени са проекти за вятърни турбини, голф игрище, спа център и хотели с одобрението на българските власти, въпреки риска от щети и обезпокояване на тези изчезващи видове. В резултат на това днес Европейският съд призна, че България е нарушила европейските директиви за птиците и местообитанията.

Българското правителство е нарушило директивите и като не е обявило изцяло района на Калиакра като защитена зона за птици от НАТУРА 2000. Доскоро бяха напълно незащитени вътрешните земеделски площи, които са важни за международно значими популации на застрашени птици.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), част от международната партньорска организация BirdLife International, повече от десетилетие се опитва да предотврати по-нататъшното влошаване и унищожаване на това уникално място, ценна част от дивата природа на страната.

„Решението на Европейския съд ни напомня, че законът трябва да се спазва и прилага изцяло. Наяве излиза необходимостта българското правителство да предприеме незабавни действия за отстраняване на въздействията върху засегнатите зони от НАТУРА 2000. Освен това от изключителна важност е всички места от НАТУРА 2000 в цялата страна да бъдат защитени по подходящ начин и правителството да гарантира, че ще насърчава устойчивото развитие в полза на природата и хората, без да допуска реализирането на застрашаващи биоразнообразието проекти“, коментираха от БДЗП.
Ваутер Лангоут, Отговорник по европейските политики в офиса на БърдЛайф Интернешънъл за Европа и Централна Азия заяви: „С това си решение Европейският съюз изпрати ясно послание на българското правителство, че защитените зони от Натура 2000 не могат да бъдат разоравани, превръщани в голф игрища, както и че ветроенергийните паркове не трябва да застрашават важните миграционни пътища на птиците. Страните членки трябва да спрат да позволяват такива територии да бъдат разрушавани, а възобновяемите енергийни източници да бъдат изграждани по начин, който опазва природата”.

Кратка информация за случая „Калиакра”
През 2008 г. Българското дружество за защита на птиците внесе жалба в Европейската Комисия поради реалната заплаха от разрушаване на уникални местообитания и риска за силно застрашени видове птици поради одобрени мащабни ветроенергийни проекти, както и огромен брой (468) инвестиционни проекти от различен характер, но основно свързани с жилищно и курортно строителство, както и с изграждането на голф игрища. Осъществяването на тези проекти води до необратимо унищожаване на уникални местообитания, особено на единствените по рода си в България понто-сарматски степи. Засегнати са всички видове птици, които се опазват в защитените зони – гнездящи, мигриращи и зимуващи. Близо 7 години Европейската комисия полагаше усилия да насочи страната ни да изпълни задълженията си по Европейското природозащитно законодателство и да предотврати нанасянето на непоправими щети на природата в защитените зони в района на Калиакра. Тя проведе внимателно разследване, включително и външна експертна оценка на всички предоставени материали и доказателства по случая, както от правителството, така и от жалбоподателите. Инициира не малко срещи и дискусии с Министерството на околната среда и водите, за да даде насоки за правилното прилагане на Директивите. През 2012 г. Европейската комисия изпрати на България последно предупреждение, че ако законодателството не бъде спазено, страната ни ще бъде изправена пред Съда в Люксембург. Това накара страната ни да предприеме няколко стъпки в посока на прилагане на законодателството, като прие мораториум върху по-нататъшно изграждане на ветрогенератори в Добруджа, както и няколко законодателни промени, позволяващи решенията за одобрени, но нереализирани в период от 5 години проекти да губят правното си действие. Въпреки това основните препоръки на Комисията не бяха спазени, проблемите в района на Калиакра останаха и негативните тенденции продължиха. Затова Европейската комисия бе принудена да предаде случая „Калиакра” в ръцете на Европейския съд през есента на 2013 г. Тогава страната ни предприе спешни действия за обявяване на цялата територия на ОВМ „Калиакра” като защитена зона за птици от мрежата Натура 2000. Тази последна стъпка от страна на правителството доведе до постигането на изискването за включване на цялата площ на орнитологично важното място в Натура 2000. Въпреки това всички останали проблеми, свързани с одобряването и реализирането на пагубни за биоразнообразието проекти все още са налице и Комисията има достатъчно основания да пледира пред Европейския съд за неизпълнение на ангажиментите на България по прилагане на природозащитното законодателство.

Фактите днес сочат, че в Защитена зона „Калиакра” все още има актуални 461 проекта, без да се включват ветроенергийните проекти. От тях са реализирани 16 проекта, а 262 проекта са одобрени и могат да бъдат реализирани. Останалите проекти все още са на фаза процедура за одобряване или на етап планиране, но бъдещето им е неясно. В защитена зона „Белите скали”, където значителна част от местообитанията са вече унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 проекта са одобрени и могат а се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура. Тези тъжни факти посочват, че рискът за биоразнообразието в този район остава сериозен.

/снимка: Михаил Илиев/

http://bspb.org/

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones