• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

НОВИНИ

ПОКАНА за редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП
06.01.2016

ПОКАНА за редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП

Управителният съвет на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците", на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението на 23.01.2016 г. от 09:00 ч. в гр. София, зала 3 на Парк хотел Витоша, ул. Росарио 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет на УС на БДЗП за 2015 г.;
2. Приемане на бюджет на БДЗП за 2016 г.
3. Предсрочно освобождаване на членове на УС;
4. Избор на нови членове на УС;
5. Приемане на промени в Устава;

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

Съгласно чл.11, ал.3 от Устава на БДЗП поканата за общото събрание да се публикува в интернет страницата на Сдружението, да се изпрати на членовете по електронна поща, да се обяви в социалните мрежи, както и да се постави на видно място във всеки един от офисите на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

====================================================================

Във връзка с т. 4 от дневния ред на общото събрание, УС на БДЗП напомня, че за членове на Управителния съвет (УС) могат да бъдат избирани членове, които са членували в Сдружението непрекъснато през предходните 24 (двадесет и четири) месеца. Аргументирани кандидатури за нови членове на УС на Сдружението се внасят в Общото събрание от действащия УС по негово усмотрение, както и по предложение на най-малко 7 (седем) члена на Сдружението. Номинираните за членове на УС присъстват лично на изборното Общо събрание или представят писмено декларирано съгласие да бъдат избрани.
Ролята на всеки един член на УС е изключително отговорна и важна за нормалното функциониране на този колективен орган на Сдружението. Членовете на УС трябва да спазват разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на БДЗП и Правилата за работа на УС. Те следва да участват редовно и активно в заседанията на УС, които са минимум 4 на година. Съгласно чл.18(1) от Устава, членовете на  Управителния съвет получават възнаграждение в размер на 50% от минималната работна заплата за подготовка и участие във всяко едно от редовните заседания.

Правомощията на Управителният съвет, според Устава на БДЗП са:

 • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет, изготвен от
 • Изпълнителния директор и проектоплан за дейността;
 • Приема и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на БДЗП, изготвен от Изпълнителния директор;
 • Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 • Определя реда и организира извършването на дейността на БДЗП, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
 • Взема решения относно реда, дължимостта и размера на членския внос;
 • Определя адреса на БДЗП;
 • Взема решения за сключване на сделки, всяка на стойност над 5 000 (пет хиляди) лева;
 • Създава и закрива търговски дружества на БДЗП;
 • Свиква Общото събрание на БДЗП;
 • Взема решения за откриване на регионални офиси на БДЗП;
 • Изключва членове на БДЗП;
 • Избира и освобождава Изпълнителния директор и управителите на клоновете на БДЗП, както и управителите на фирмите и определя възнагражденията им;
 • Осигурява извършване на проверка на дейността на БДЗП от лицензиран експерт-счетоводител, най-малко веднъж годишно;
 • Взема решение за членство в сродни национални и международни организации;
 • Приема организационната структура на БДЗП;
 • Приема Вътрешните правила за работа на БДЗП;
 • Взема и други решения, предвидени в устава.

http://bspb.org/

Напиши коментар за новината
* Име:
* Коментар:
Оставащи символи
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.